Brugeraftale

1 Introduktion
Denne brugeraftale (“Brugeraftalen”) regulerer forholdet mellem Ework Group AB, reg.nr. 556587-8708, og alle dens associerede selskaber (“Ework”) og brugere af webstederne, platformene og værktøjerne leveret af Ework til at matche konsulenter med arbejdsopgaver og projekter, (“Tjenesten”).

2 Bruger
En “Bruger” er defineret som en person, der er registreret for brug af Tjenesten, og som af Ework er blevet tildelt et brugernavn og en adgangskode, som giver Brugeren adgang til Tjenesten.

3 Registrering
Brugere kan tilmelde sig Tjenesten ved at registrere sig via ét af Eworks landespecifikke websteder. Det er en forudsætning for registrering, at en potentiel Bruger afgiver korrekte og nøjagtige registreringsoplysninger og accepterer Brugeraftalen. Brugeraftalen træder i kraft mellem Brugeren og Ework, når Brugeren registrerer sig for Tjenesten og vil derefter være gældende, indtil andet meddeles.

4 Brugerens forpligtelser

4.1 Brugerens forpligtelser for personoplysninger og samtykke til behandling af personoplysninger

Tjenesten er baseret på en database, hvor oplysninger om konsulenter og arbejdsopgaver samt projekter behandles og matches. Ved at registrere sig for og ved at bruge Tjenesten forsyner Brugeren Ework med oplysninger relateret til identiteten af Brugeren eller enhver konsulent eller andet relevant enkeltindivid registreret på Tjenesten (samlet benævnt de “Administrerede Enkeltindivider”), dvs. personoplysninger.

Ework kan automatisk indhente visse oplysninger om Brugerens aktiviteter på Tjenesten, IP-adresser og login-legitimationsdata. Oplysninger kan ud over dette indsamles ved brug af såkaldte cookier. Se venligst punkt 16 nedenfor for flere oplysninger om Eworks brug af cookier.

Ework behandler personoplysninger for at kunne levere og administrere Tjenesten. Personoplysninger kan endvidere anvendes med det formål at analysere og udvikle Tjenesten samt til statistiske formål. Ud over dette kan Ework, som anført i punkt 7 nedenfor, udlevere oplysninger til retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af at, udtrykkeligt samtykke er givet, eller skulle Ework af andre grunde have ret dertil, kan de leverede oplysninger derudover behandles til marketingformål eller til tilbud af generel eller målrettet karakter. De Administrerede Enkeltindivider er altid berettigede til at tilbagekalde deres samtykke til direkte marketing, herunder modtagelse at tilbud via elektronisk kommunikation.

Brugeren er ansvarlig for, at alle oplysninger afgivet i forbindelse med brugen af Tjenesten er korrekte og nøjagtige. Ework handler kun som databehandler af de data, Brugeren afgiver, og behandler alle sådanne data ifølge de danske databeskyttelsesbestemmelser. Ework er ikke berettiget til a bruge oplysningerne til noget andet formål end anført i denne aftale, medmindre Brugeren og Ework træffer anden aftale.

For at levere og administrere Tjenesten kan Ework have behov for at behandle og offentliggøre oplysninger relateret til de Administrerede Enkeltindivider online og overføre sådanne oplysninger mellem Ework-enheder og til tredjeparter.

Brugeren afgiver ved at indgå denne Brugeraftale sit samtykke til, at Ework kan overføre, behandle og offentliggøre personoplysninger i overensstemmelse med Brugeraftalen. Brugeren samtykker desuden til Eworks brug af cookier i overensstemmelse med punkt 16 nedenfor.

Hvert Administreret Enkeltindivid har ret til uden omkostning én gang om året at anmode om og modtage oplysninger om Eworks behandling af personoplysninger relateret til det relevante Administrerede Enkeltindivid. Hvert Administreret Enkeltindivid kan desuden anmode om berigtigelse og sletning af de tidligere omtalte data. En sådan anmodning skal ske skriftligt til Eworks servicecenter. Kontaktoplysninger til servicecentret er angivet i Tjenesten.

Brugeren er ansvarlig for at sikre sig, at vedkommende er berettiget til at forsyne Ework med oplysninger om de Administrerede Enkeltindivider registreret af Brugeren, at sådanne Administrerede Enkeltindivider er blevet informeret om og har givet samtykke til Eworks behandling af personoplysninger i overensstemmelse med Brugeraftalen samt informere de tidligere omtalte Administrerede Enkeltindivider om deres ret til at anmode om oplysninger og deres ret til berigtigelse og sletning af data i overensstemmelse med det ovenstående.

4.2 Ansvarlighed for oplysninger etc.
Brugeren er ansvarlig for oplysninger afgivet af Brugeren. Brugeren forpligter sig til i Tjenesten ikke at offentliggøre nogen form for oplysninger, som krænker tredjeparts rettigheder, eller oplysninger, som strider mod lovgivning, statut, instruks fra tilsynsmyndighed, fair brug eller praksis, eller som truer med at fremkalde en overtrædelse eller forvolde skade eller anden gene for Ework eller nogen tredjepart. Kommunikationer og offentliggjort materiale skal være relevant i forhold til disses kontekst.

Ework reserverer sig ret til, men er ikke forpligtet til, at bedømme Brugernes aktiviteter i Tjenesten og oplysninger og materiale leveret af Brugeren inden for Tjenesten. Ework skal efter eget skøn være berettiget til at fjerne alle oplysninger eller alt materiale, som overtræder vilkårene for Brugeraftalen. Hvis dataene ikke er blevet fjernet af Brugeren eller Ework, forbeholder Ework sig ret til at opbevare dataene, så længe det er relevant for den leverede tjeneste.

4.3 Brugernavn og Adgangskode
Brugeren skal øjeblikkeligt informere Ework, hvis Brugeren har mistanke om, at Brugerens login-legitimationsdata er udsat for uautoriseret brug. Brugeren er forpligtet til at sikre, at Brugerens login-legitimationsdata bruges med omhu for at undgå uautoriseret brug. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten med Brugerens login-legitimationsdata, indtil Brugeren har oplyst Ework om, at adgang til Brugerens konto skal spærres. Brugeren skal via e-mail rapportere enhver mistanke om uautoriseret brug af Brugerens konto til Eworks servicecenter og anmode om, at kontoen skal spærres. Kontaktoplysninger til servicecentret er angivet i Tjenesten.

5 Ansvarsbegrænsning

5.1 Ansvarsbegrænsning
Eworks samlede akkumulerede ansvar over for Brugeren per kalenderår under Brugeraftalen skal være begrænset til 50 procent af beløbet modtaget i vederlag af Ework i løbet af det relevante kalenderår under kontrakter indgået for arbejdsopgaver med reference til Brugerens konto.

5.2 Indirekte tab
Brugeren skal ikke være berettiget til erstatning for nogen form for indirekte tab eller skader (inklusive, men ikke begrænset til, produktionstab, tab af forvende omkostningssænkninger, tab af forventet overskud eller andre indirekte tab), også selvom Ework er informeret om risikoen for tab af denne slags.

5.3 Tidsramme
Brugeren skal ikke være berettiget til erstatning, medmindre meddelelse om kravene fremsættes inden for seks måneder fra datoen, hvor Brugeren indså eller burde have indset de omstændigheder, som kravet er bygger på. Brugeren er ikke berettiget til at gøre nogen form for andre krav gældende over for Ework ud over det, som er anført i Brugeraftalen. Det anførte i punkterne 5.1 – 5.3 ovenfor er ikke tilsigtet at begrænse eller udelukke ansvar i den udstrækning, at sådanne begrænsninger ville være i modstrid med ufravigelige regler eller i tilfælde af forsætlighed eller grov forsømmelighed.

5.4 Neutral mellemmand 
Gennem Tjenesten optræder Ework som neutral mellemmand for arbejdsopgaver og konsulenter. Ework er ikke ansvarlig for forholdet mellem kunde og konsulent og skal ikke være ansvarlig for kvaliteten af udført arbejde eller nøjagtigheden af oplysninger leveret af konsulenter eller opgaveprofiler registreret i Tjenesten. Ework er hverken ansvarlig vedrørende opgavetildelinger eller ansættelsesforhold, som måtte opstå mellem Brugere af Tjenesten.

6 Ansvarsfritagelse
Ework skal ikke være ansvarlig for nogen form for tab eller skade fremkaldt af omstændigheder uden for Eworks eller dets underleverandørers kontrol vedrørende skader eller tab forårsaget af begrænsninger i adgangen til Tjenesten grundet handlinger foretaget af Ework eller dets underleverandører med tekniske, supportmæssige eller vedligeholdelsesmæssige formål.

7 Ophør/deaktivering af brugerkonti og brugerprofiler
Ework har ret til uden varsel at lukke eller spærre Brugerens konto, hvis kontoen eller Tjenesten skulle blive brugt på en måde, som er i modstrid med gældende lovgivning, eller som fremkalder skade eller risiko for skade på Ework eller en tredjepart, eller hvis Brugeren på nogen anden måde ikke skulle overholde sine forpligtelser under Brugeraftalen. Ework forbeholder sig ret til når som helst med og uden varsel og efter eget skøn at foretage sådanne handlinger.

Grovere overtrædelser til skade for Ework eller tredjeparter eller handlinger, som er i strid med lovgivning, kan blive indberettet til retshåndhævende myndigheder. Brugeren skal kompensere og holde Ework skadesløs i forhold til ethvert tab eller skade, som måtte opstå som følge af enhver brug af Tjenesten, som er i modstrid med gældende ret, eller som tilsidesætter Brugeraftalen.

Skulle Brugeren forblive inaktiv og ikke bruge sin konto i en sammenhængende periode på 60 dage, har Ework ret til, men er ikke forpligtet til, at deaktivere Brugerens konto inden for rimelig tid efter meddelelse til Brugeren.

8 Links
Tjenesten kan indeholde links til tredjeparts websteder. Ework leverer disse links udelukkende som en service over for Brugerne og er ikke ansvarlig for tilgængeligheden, indholdet, reklamerne, produkterne eller andet materiale, som er gjort tilgængelige på sådanne websteder tilhørende tredjepart.

9 Intellektuelle ejendomsrettigheder
Enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder og ejendomsrettigheder relateret til Ework, i og til Tjenesten, tekniske løsninger og Ework-indhold skal forblive med at være Eworks eller, hvor det er relevant, dets licensgiveres eksklusive ejendom og må ikke anvendes på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er fastsat af Ework.

Brugeren tildeler Ework en ikke-tidsbegrænset, ubegrænset, verdensdækkende tilladelse til at bruge, ændre, kopiere, offentliggøre og tilgængeliggøre de oplysninger og det materiale, Brugeren leverer i Tjenesten. Brugeren bekræfter, at vedkommende har ret til at foretage en sådan tildeling til Ework.

Brugeren skal kompensere og holde Eworks skadesløs, hvis Eworks brug af Brugerens oplysninger eller materiale i overensstemmelse med ovenstående skulle krænke eller påberåbes at krænke tredjeparts rettigheder.

10 Hosting
Ework har ret til at træffe forholdsregler, som påvirker adgangsforholdene til Tjenesten, hvis det efter Eworks skøn skulle være nødvendigt på grund af tekniske årsager, vedligeholdelse, support eller af hosting-årsager.

11 Tjenestens funktionalitet og design
Tjenesten leveres på et “som den er og forefindes”-grundlag og er under kontinuerlig udvikling. Ework har ret til fra tid til anden at ændre Tjenesten, dens funktionalitet og design. Ework garanterer ikke, at Tjenesten altid vil være i funktion.

12 Overdragelse af Brugeraftalen 
Brugerens rettigheder og forpligtelser under Brugeraftalen kan kun overdrages eller overføres af Brugeren i henhold til forudgående, skriftlig tilladelse fra Ework. Ework har ret til – helt eller delvis – at overdrage eller overføre sine rettigheder og forpligtelser til en anden Ework-enhed eller til en tredjepart. Ework har ret til at ansætte underleverandører under Brugeraftalen.

13 Ændringer 
Ework har ret til fra tid til anden at opdatere og ændre vilkårene for Brugeraftalen. Det er Brugerens ansvar at holde sig opdateret om den gældende Brugeraftale, som den er gjort tilgængelig i Tjenesten. Ework har ret til uden varsel at foretage ændringer, hvis dette kræves af lovgivningen, statut eller myndighedsafgørelse.

14 Uadskillelighedsprincippet 
Hvis nogen af Brugeraftalens bestemmelser af en bemyndiget domstol skulle blive kendt ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, vil de resterende bestemmelser i Brugeraftalen fortsat være gyldige, og Brugeraftalen skal læses, som om den pågældende bestemmelse ikke er skrevet, eller det er bestemt af en sådan domstol, at bestemmelsen skal læses.

15 Gældende lov og tvistbilæggelse
Brugeraftalen skal reguleres efter dansk materiel ret. Enhver tvist, uenighed eller krav, som opstår i forbindelse med Brugeraftalen, eller misligholdelse, ophør eller ugyldighed deraf, afgøres endeligt af domstolene i Danmark, med København Byret som førsteinstans.

16 Cookier
Tjenesten indeholder cookier. Cookier anvendes til at gemme Brugerens login-legitimationsdata. Brug af cookier kan normalt deaktiveres ved at justere browserindstillinger, hvilket imidlertid kan forhindre Brugeren i at perfektionere sin brug af Tjenestens loginsider. Ved at indgå Brugeraftalen giver Brugeren sit samtykke til Eworks brug af cookier. Se venligst Eworks integritetspolitik for yderligere information om cookier, og hvordan cookier kan deaktiveres.

17 Kontaktoplysninger

Ework Group AB, reg.nr. 556587-8708, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige.

Kontaktoplysninger for Ework Servicecenter servicecenter@eworkgroup.com

Kontaktoplysninger for Eworks Databeskyttelsesansvarlige dataprotectionofficer@eworkgroup.com