Optionsprogram

På årsstämman 2012 beslutade styrelsen och ägarna att införa ett incitamentsprogram för samtliga tillsvidareanställda i Ework. Syftet är att behålla engagerade och motiverade medarbetare som genom programmet får del av den värdetillväxt som bolagets personal gemensamt skapar. Stämman beslutade om emission av totalt högst 900 000 teckningsoptioner, var och en berättigade till teckning av en aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika delprogram (2012, 2013 och 2014) och utgör delar i ett och samma incitamentsprogram. Optionerna tecknas till marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogrammet motsvarar cirka 5,4 procent (1,8 procent per delprogram) vid fullt utnyttjande av det totala antalet utestående aktier.

Delprogram 1 – 2012

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2012 uppgick till 116 100. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 42,23 SEK under perioden 1 augusti – 31 augusti 2015.

Delprogram 2 – 2013

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2013 uppgick till 102 500. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 43,19 SEK under perioden 1 augusti – 31 augusti 2016.

Delprogram 3 – 2014

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2014 uppgick till 52 100. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 50,29 SEK under perioden 1 augusti – 31 augusti 2017.

Tel: +45 31 10 18 75