Valberedning

Årsstämman har gett i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per den 30 september 2016. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring skall tas i beaktande. Dessa tre ägare skall vardera utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större aktieägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2017 är utsedd. Ledamötena, som utgör representanter för bolagets tre största ägare per den 30 september 2016 är;

  • Magnus Berglind, ordf
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Staffan Salén, Salénia AB

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman
  2. förslag till styrelse
  3. förslag till styrelseordförande
  4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  5. förslag till revisorer
  6. förslag till arvode för bolagets revisorer
  7. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Valberedningen nås på valberedningen@ework.se

Tel: +45 31 10 18 75