Search through all assignments

Prosjektteam

Til Husbanken søker vi tverrfaglig senior-team til strategisk satsning i Kommune og Marked.

Husbanken er regjeringens viktigste verktøy for gjennomføring av boligpolitikken. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Arendal, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.
Husbanken søker tverrfaglig senior-team til strategisk satsning i Kommune og Marked:

• Senior prosjektleder
• Senior løsningsarkitekt
• Senior tjenestedesigner / interaksjonsdesigner

Kontor for Kommune og Marked har ansvar for å styre og utvikle helheten i Husbankens tjenester til kommunene, markedsaktørene og samarbeidspartnere. Kontoret skal sikre like tjenester til kommuner med tilsvarende utfordringer, og gir faglige føringer for Husbankens regionkontor bl.a. i arbeid med kommuneprogrammet, universell utforming og bolig for velferd. Kontoret eier flere digitale produkter og skal i gang med å utrede behov for nye løsninger.

Høsten 2019 skal kontoret i den forbindelse lede et forprosjekt for å avklare behov for digitale løsninger for kommunalt disponerte utleieboliger og utrede ulike tilnærminger for et mulig hovedprosjekt. Prosjektet skal allerede i konseptfasen organiseres som et samstyringsprosjekt med kommunesektoren, noe som vil si at KS og et utvalg kommuner skal være representert i styringsgruppen og arbeidsgrupper/referansegrupper.

Husbanken søker derfor etter team med lang erfaring og dokumenterte resultater som skal jobbe tett med kontorets tjenesteeier og kontordirektør samt øvrige nøkkelpersoner. Prosjektet følger prosjektveiviseren til Difi (konseptfase) og vil levere dokumentasjon til BP2 (overgang planleggingsfase) mot slutten av 2019. Hvis prosjektet blir besluttet gjennomført i sin helhet (etter konseptfase), betyr det et større utviklings- og anskaffelsesløp over flere år.

Leveranser
• Prosjektforslag
• Prosjektbegrunnelse
• Organisering og finansering av eventuell(e) utviklingsprosjekter
• Behovskartlegging og prioritering
• Brukerreiser og konseptskisser
• Kost/nytte-vurderinger for ulike løsningsforslag

Arbeidsoppgaver
• Utarbeide dokumentasjon iht forventninger og malverk
• Etablere styringsmodell for involvering og gjennomføring, herunder deltakere fra både Husbanken, KS og utvalgte kommuner
• Lede prosjektet i konseptfasen, inkludert rapportering og risikostyring
• Utrede ulike tilnærminger til problemstillingen
o Sourcingstrategier og markedsløsninger
o Rolle og ansvarsdeling
o Forvaltningsløsninger
o Systemarkitektur
• Beregne kost/nytte for ulike tilnærminger
• Kartlegge behov, utarbeide kundereiser og konseptskisser
• Fasilitere møter og WS med nøkkelpersoner

Kvalifikasjoner / erfaring
• Erfaring fra bolig/eiendom, bank/finans og/eller søknads- og saksbehandlingssystemer er en fordel
• God kjennskap til tilgjengelighet og føringer for bruk av registerdata og statlige felleskomponenter
• Erfaring med komplekse tekniske løsninger
• Kunnskap om kommunal, offentlig sektor og KS samt samspillet mellom dem er en fordel
• Erfaring med konkretisering av komplekse behov og løsninger: trådskisser, flytdiagrammer, kundereiser, arkitekturskisser o.l.
• Erfaring med kvalitativ og kvantitativ behovskartlegging inkl dataanalyse, observasjon, intervju og testing
• Erfaring med smidig prosjektgjennomføring
• Erfaring med større prosjekter, og gode resultater å vise til
• Erfaring med estimering, kost/nytte, gevinstberegning og prioritering
• God forretningsforståelse
• Norsk flytende skriftlig og muntlig
• Gevinst- og verdifokus
• Ønskelig med relevante sertifiseringer på sine områder, for eksempel PRINCE2 for prosjektleder
• Erfaringer med Difis prosjektveiviser og utredningsinstruksen
• Kunnskap i bruk av verktøy som JIRA og Confluence

Utdanningsnivå
• Høyere relevant utdanning på sine områder (Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad)
• Minimum 5 års erfaring fra prosjekter med høy kompleksitet

Personlige egenskaper
Vi søker et team av erfarne, selvgående og initiativrike personer med svært gode samarbeidsevner som kan drive frem omforente løsninger hvor det er mange interesser og meninger involvert. Det er ønskelig om teamet allerede har jobbet sammen tidligere.
I tillegg vil følgende trekke opp:
• God strategisk forretningsforståelse
• Kreativ og utviklingsorientert
• Strukturert med stor gjennomføringsevne
• Evne til å tenke helhetlig og langsiktig
• Interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid
• God til å kommunisere både skriftlig og muntlig
• Strukturert og resultatorientert
• Evne til å samarbeide med og motivere andre
• Kunne jobbe mot frister og under tidspress

Personlig egnethet og teamets sammensetning vil bli tillagt stor vekt

Oppstart og forventet allokasjon:
Prosjektleder 100%: 2 (1). september 2019
Løsningsarkitekt 75%: 2 (1). september 2019
Tjenestedesigner/interaksjonsdesigner 75%: 2 (1).september 2019

Start : 02.09.2019
Varighet : 31.12.2019, med mulighet for forlengelse
Arbeidsbelastning: Prosjektleder (100 %), løsningsarkitekt (75 %) og tjenestedesigner/interaksjonsdesigner (75 %)
Arbeidssted : Drammen
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Prosjektteam - Assignment

In short:

Project no:
19-08-8237
Reference no:
8237
Announced date:
15/08/2019
Project:
05/07/2019 - 05/10/2019
Assignment:
Project Management
Location:
Norway, Drammen
Date:
16/08/2019

Competence:
Project Management 5-10 Years Essential
Solution Architect 5-10 Years Essential
Interaction Design 5-10 Years Essential