Search through all assignments

Kommunikasjon- og opplæringsstøtte

Til Tolletaten søker vi en konsulent for Kommunikasjon- og opplæringsstøtte.

Med utgangspunkt i Tolletatens tildelingsbrev for 2017 ble det satt i gang et arbeid med å utrede etatens organisering. Frem til 01.06.19 var Tolletaten organisert med et direktorat og seks tollregioner. I april 2019 ble ny overordnet organisering med direktorat og to fagdivisjoner iverksatt. Vi arbeider nå med å detaljere og forberede iverksettelsen av trinn 2 som skal implementeres våren 2020. Det er etablert et eget prosjekt for dette arbeidet. Prosjektet ledes av Tord Bern Hansen og prosjekteier er tolldirektør Øystein Børmer.
Sentrale oppgaver i arbeidet med å klargjøre og iverksette trinn 2 er:

- Designe ny organisering på nivå 3 og lavere (avdelings- og seksjonsstruktur)
- Planlegge og gjennomføre personalløp/innplassering
- Planlegge og gjennomføre systemtilpasninger
- Endringsledelse

I perioden prosjektet skal inn i, vil det bli et økende behov for god endringsledelse med fokus på kommunikasjon, interessenthåndtering internt og eksternt samt opplæring og lederutvikling. Til dette arbeidet trengs det mer bistand. Ressursen vil inngå i delprosjekt endringsledelse som ledes av Atle Indrelid og hovedansvaret vil være kommunikasjonsarbeid. Det forventes at ressursen har dokumentert erfaring med kommunikasjonsarbeid fra større organisasjoner eller prosjekter. Det er i tillegg forventet at ressursen har erfaring med utvikling av- og gjennomføring av kompetansetiltak i større organisasjoner eller prosjekter. Det er ønskelig at ressursen har erfaring med metodikk innen endringsledelse som ACMP og Prosci, og kan vise til prosjekterfaring der dette har blitt benyttet.

Oppdraget vil blant annet omfatte:
 Planlegge og gjennomføre et helhetlig kommunikasjonsløp i samarbeid med prosjekt og linje
 Utarbeidelse av nyhetsartikler og nyhetsbrev
 Utarbeide lynlæringer og andre former for kompetansetiltak til ansatte
 Bistå med korrekturlesning av tekster
 Utarbeide tekster til bruk mot eksterne samarbeidspartnere og kunder
 Bistå på nettverksmøter og samlinger med eksterne og interne
 Støtte/avlaste/samarbeide med de andre ressursene i delprosjektet
 Utarbeide manus for toppledelse
 Utarbeide saksfremlegg for styrende organer

Konsulenter som tilbys for dette oppdraget forventes å inneha følgende kvalifikasjoner:

Utdanning:
 Bachelor/Master

Erfaring:
 Erfaring med kommunikasjonsarbeid (Obligatorisk, minimum 3 år)
 Erfaring med opplæringsarbeid (Obligatorisk, minimum 3 år)
 Erfaring med endringsledelse (Ønskelig)
 Erfaring med prosjektarbeid (Ønskelig)
 Erfaring fra offentlig sektor (Ønskelig)

Personlige egenskaper/egenskaper som er relevante:
 Muntlig og skriftlig kommunikasjonsevner på norsk (meget gode evner)
 Skape relasjoner og nettverk
 Levere resultater og møte forventninger
 Planlegge og organisere arbeid
 Ta initiativ og iverksette handling
 Håndtere press og motgang

Start : 15.07.2019
Varighet : 30.06.2020, med opsjon for Tolletaten til å forlenge delavtalene med inntil 6 måneder.
Arbeidsbelastning: 100 %
Arbeidssted : Oslo, men noe reising på må påregnes.
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Kommunikasjon- og opplæringsstøtte - Assignment

In short:

Project no:
19-06-7769
Reference no:
7769
Announced date:
18/06/2019
Project:
15/07/2019 - 30/06/2020
Assignment:
Network & Communication
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
Communications 3-5 Years Essential
Teaching, Mentoring and Coaching 3-5 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00