Search through all assignments

Prosjektleder konseptfase STI

Til vår kunde søker vi en prosjektleder

IMDi har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Tentativ fremdriftsplan er:
• Konseptfasen (01.10.19 – 01.03.20)
• Planlegging og gjennomføring (opsjon)

Arbeidsområder for konsulenten:
• Lede konseptarbeidet
• Samarbeide tett med øvrig virksomhet IMDi og Kompetanse Norge, spesielt hovedprosjektleder STI, og virksomhetsarkitekt
Prosjektets leveranser:
• Prosjektforslag
• Prosjektbegrunnelse
• Konseptutredning

Krav til kompetanse/erfaring:
• Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering
• Erfaring med metoder innen tjenestedesign
• Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid
• Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
• Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
• Gode evner til å planlegge og gjennomføre
Oppdraget vil være en 100% stilling i perioden.

Viktige milepæler i leveransen
Prosjektleder forventes å utarbeide forslag til fremdriftsplan i samarbeid med eier av konseptutredningen som del av oppstartsarbeidet.

Bakgrunn
Behovet for en konseptfase er knyttet til ønsket om å utvikle en digital ressurs for Introduksjonsprogrammet, som et delprosjekt i prosjekt Standardiserte elementer i Introduksjonsprogrammet (STI). Bakgrunn for prosjektet er oppdrag 4 i tildelingsbrev til IMDi for 2019: standardelementer i introduksjonsprogram (jf. O10 i tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2018 (presisering av oppdrag O4 i 2017 og O3 for 2018)), og oppdrag 7 i oppdragsbrev til Kompetanse Norge for 2018 og brev fra departementet 8.6.2018 med presisering av oppdraget og 13.7.2018 om endring av frister.
For en beskrivelse av oppdraget viser vi til O4 i tildelingsbrev til IMDi for 2019.
Arbeidet må ses i tett sammenheng med og avstemmes med:
➢ Revisjon av introduksjonsloven
➢ Regjeringens integreringspolitiske strategi 2019-2022, Integrering gjennom kunnskap

Formålet med oppdraget til direktoratene som skal løses gjennom prosjekt STI, er å etablere et introduksjonsprogram som er mer differensiert og målrettet enn dagens tilbud, har høyere kvalitet og gir høyere overgang til arbeid eller utdanning. Prosjekt STI skal å utarbeide standardiserte elementer som introduksjonsprogrammet skal eller kan bestå av, og som kan benyttes for ulike grupper av deltakere. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet. Enkelte av elementene vil være obligatoriske, imens andre vil kunne brukes avhengig av deltakerens behov og mål. Forskning og utredninger om ordningene i introduksjonsloven spesielt, og på integreringsfeltet generelt, har vist at introduksjonsprogrammet ikke inneholder tilstrekkelig med reelt kvalifiserende virkemidler, og at det er betydelig variasjon i innhold og kvalitet i tilbudene kommunene imellom.

Det er også stor variasjon i hvilke tiltak som gir best resultater for ulike målgrupper. Fafo (Djuve et. al., 2017) finner at det er betydelige forskjeller kommunene imellom når det gjelder kvalitet i tilbudene om introduksjonsprogram og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. I rapporten Bedre kvalitet i kommunenes kvalifiseringsarbeid kommer det blant annet frem at kommunene har behov for oppskrifter og beskrivelser av metoder og verktøy som kan brukes for å løse ulike problemstillinger.

Målet er å utvikle lett tilgjengelige minimumskrav/kvalitetsstandarder, faglige anbefalinger og verktøy. Dette skal gjøre det enklere for kommunene både å planlegge og gjennomføre individuelle kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogrammet, og bidra til god kvalitet på innholdet i programmet for den enkelte deltaker. De standardiserte elementene skal fungere som «byggesteiner» i ulike kvalifiseringsløp for ulike deltakere, og det er helt avgjørende med lokal tilpasning for å lykkes.

Det er planlagt å utvikle en digital ressurs som skal samle alle minimumskrav/kvalitetsstandarder, faglige anbefalinger, verktøy og nettressurser for de standardiserte elementene, og gjøre dem lett tilgjengelig for kommunene. Det er et mål at denne digitale ressursen skal være kommunenes foretrukne digitale støtteverktøy i arbeidet med å planlegge og gjennomføre introduksjonsprogrammet.

En konseptfase for arbeidet med den digitale ressursen vil være avgjørende for å få avklart nødvendig kompetanse, ressurser og organisering av utviklingsarbeidet. Konseptfasen vil også være et viktig skritt knyttet til å få oversikt over tilgrensende digitalt utviklingsarbeid som vil kunne påvirke utviklingsarbeidet.

Det vil være viktig å benytte konseptfasen til å avklare hensiktsmessige grenseflater knyttet til direktoratenes øvrige formidlingsarbeid om introduksjonsprogram, kvalifisering og opplæring på imdi.no og kompetansenorge.no.

Start : 1.10.2019
Varighet : 01.03.2020
Med opsjon på 2 x 6 måneder
Arbeidssted : Oslo
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Prosjektleder konseptfase STI - Assignment

In short:

Project no:
19-09-9249
Reference no:
9249
Announced date:
12/09/2019
Project:
01/10/2019 - 28/02/2020
Assignment:
Project Management
Location:
Norway, Oslo
Date:
16/09/2019

Competence:
Prosjektledelse 5-10 Years Essential