Workstyles

Mikä Workstyles on?

Rekrytointi vie nykyään paljon aikaa. Ehdokkaille teetätetään erilaisia testejä, joissa tarkastellaan heidän arvoja sekä sopivuutta organisaatioon. Tavoitteena on löytää paras osaaja kyseiseen yritykseen, työtehtävään ja vaatimuksiin. Rekrytoitavien työntekijöiden kohdalla on tultu siihen tulokseen, että ansioluettelo kertoo vain osan henkilön suorituskyvystä. Sen vuoksi henkilön työhistorian lisäksi on tärkeää kiinnittää huomioita myös pehmeisiin työelämätaitoihin sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Me Eworkilla haluamme hyödyntää näitä testejä myös konsulttien valinnassa. 


Eworkilla olemme tutkineet, miten voisimme työssä ottaa huomioon henkilön osaamisen lisäksi myös pehmeät työelämätaidot.

Workstyles on työkalu, jolla voidaan arvioida konsultin luontaisia taipumuksia ja kykyjä.

 

Pehmeät työelämätaidot (soft skills)

Perinteinen tapa konsultin etsimiseen on keskittynyt henkilön koulutukseen ja aikaisempaan työkokemukseen. Valitettavasti perinteinen CV kertoo vain osan henkilön todellisesta suoriutumiskyvystä, sillä se jättää huomioimatta henkilön pehmeitä työelämätaitoja.

Jokaisella meillä on ainutlaatuinen persoonallisuus ja oma tapa tehdä töitä. Kutsumme näitä pehmeiksi työelämätaidoiksi (soft skills). Pehmeät työelämätaidot määrittävät, kuinka esimerkiksi keräämme tietoa, ratkaisemme ongelmia ja toimimme sosiaalisessa yhteisössä. Ennen kaikkea pehmeät työelämätaidot vaikuttavat siihen, kuinka toimimme roolissamme ja suoriudumme työtehtävistämme. 


Jotta saataisiin kattavampi ja tarkempi kuva siitä, miten henkilö työskentele ja onnistuu työtehtävissään, on päätöksentekoon syytä ottaa mukaan myös pehmeä työelämätaidot.

 

Toimivaksi todettu malli

Workstyles ei ole Eworkin oma keksintö. Päinvastoin, se on toimivaksi todistettu malli, jota tutkijat, viranomaiset ja yritykset ovat kehittäneet vuosikymmeniä ja jota käytetään tällä hetkellä kaikkialla maailmassa.


Workstyles perustuu 17 ennaltamääriteltyyn kuvaukseen työhön liittyvästä käyttäytymisestä ja kyvyistä, joita voidaan soveltaa erilaisiin tehtäviin.

 

Näitä voivat olla esimerkiksi yhteistyökyky, aloitekyky, johtajuus ja joustavuus.


Jokaiselle työtehtävälle määritellään kuusi erilaista ominaisuutta, joita pidetään tärkeimpinä työn onnistumisen kannalta. Ominaisuudet luokitellaan asteikolla yhdestä kuuteen sen mukaan, kuinka suuren painoarvon kyseisille ominaisuuksille annetaan.

 

Mukautettu Workstyles-profiili

Eworkilla on olemassa valmiiden workstyles pohjien kirjasto, josta löytyy eri rooleihin sopivia workstyles -profiileja. Valmiit profiilit perustuvat työpsykologian tutkimukseen. Workstyles -profiili voidaan kuitenkin myös määrittää manuaalisesti, jos asiakas sitä toivoo.

Eworkin prosessissa käytetään jäsenneltyä menetelmää, joka tunnistaa konsulttien pehmeät työelämätaidot ja raportoi ne helposti ymmärrettävällä tavalla suhteessa tehtävän vaatimuksiin. Luotettavimmat tulokset saadaan testien avulla, mutta niiden lisäksi käytämme myös jäsenneltyjä haastatteluja, joiden kysymysten tarkoituksena on tuoda esille konsulttien  Workstyles-taitoja. Näiden lisäksi voidaaan jo tehtyjä muita persoonallisuustestejä kääntää Workstyles-profiileiksi. Tällainen kääntäminen on mahdollista esimerkiksi Myers-Briggs-testien kohdalla. (MBTI).


Tällä hetkellä konsulttien Workstyles-arviot tehdään toimeksiantojen hakuprosessien yhteydessä. Kehitämme jatkuvasti tietokantaamme, joten pitkällä aikavälillä  konsultit voivat säilyttää tuloksensa järjestelmässämme siten, että ne ovat helposti saatavilla, kun he etsivät uusia toimeksiantoja Eworkin kautta.

 

Osa kokonaisuutta

Workstyles ei luonnollisesti ole vastaus kaikkiin haasteisiin, joita asiakkailla on sopivien konsulttien löytämisessä. Olemme kuitenkin huomanneet, että jotakin tapahtuu, kun näiden kysymysten parissa aletaan työskennellä jäsennellysti. Yhtäkkiä voidaan tulla tietoiseksi niistä parametreista, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin joku onnistuu työssään. Sen ansiosta asiakas voi tulla tietoiseksi tai tietoisesti alkaa laajentamaan näkemyksiään ja ajatusmallejaan.

Pelkästään jo kysymyksen esille nostaminen ja näiden ajattelutapojen soveltaminen auttaa parhaan asiantuntijan valinnassa!

Pehmeiden työelämätaitojen huomioiminen toimeksiantoprosessissa ei ole uutta Eworkilla. Eworkin hakutiimi on aina punninnut niitä erityisesti niiden asiakkaiden kanssa, joihin meillä on pitkä suhde. Miksi? Mitä paremmin ymmärrämme asiakastamme, sitä paremmin tiedämme, millainen konsultti heidän organisaatioonsa ja kulttuuriinsa sopii. Siksi onnistumme parhaiten niiden asiakkaiden kanssa, jotka tunnemme hyvin. 

Workstyles-työkalun merkitys

Emme huomioi vain osaamista ja pätevyyttä, vaan tarkastelemme myös konsultin toimintatapoja ja asennetta, joten saamme heistä huomattavasti laajemman ja tarkemman kuvan.  Lisäksi todennäköisyys, että konsultti viihtyy tehtävässään ja haluaa jatkaa yhteistyötä, kasvaa huomattavasti.


Eworkin olemassa olevan yhteensovitusmenetelmän lisäksi etsimme konsultteja myös manuaalisesti. Konsulttimarkkinoilta kerryttämämme kokemus ja osaaminen auttavat meitä tarjoamaan sinulle markkinoiden parhaat osaajat.


Toimeksiantajalle tämä tarkoittaa entistä tehokkaampaa konsulttienhallintaa ja ennen kaikkea entistä paremmin tehtäviin sopivia konsultteja!

 


Workstyles arvioinnin edut:

  • Toimeksaintokohtaiset vaatimukset henkilön pehmeissä työelämätaidoissa otetaan huomioon                                 
    Kokonaiskuva konsultin osaamisesta, asenteista ja kyvyistä
  • Tehtävään soveltuvat konsultit
  • Konsultit, jotka viihtyvät työssään pitkään

 

Lyhyesti sanottuna saat konsultteja, joilla on parhaat edellytykset onnistua tehtävässään!


"Soft Skills
- the New Talk of the Town"

LUE BLOGIVIESTI

 


"What Are The Top 10 Soft Skills
For The Future Of Work?"

LUE ARTIKKELI

 

Aiheeseen liittyvää asiaa:


Competence Supply

 

Platform Services

 

Procurement Services

 

Arvo