Käyttäjäsopimus

1 Johdanto
Tätä käyttäjäsopimusta (“Käyttäjäsopimus”) sovelletaan Ework Group AB:n, yritystunnus 556587-8708, sen kaikkien konserniyhtiöiden (“Ework”) ja Eworkin konsulttien ja toimeksiantojen sekä projektien täsmäämistä varten (”Palvelu”) käyttöön tarjoamien sivustojen, alustojen ja työkalujen käyttäjien välisiin suhteisiin.

2 Käyttäjä
Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi, ja jolle Ework on antanut käyttäjänimen ja salasanan, joiden avulla Käyttäjä voi käyttää Palvelua.

3 Rekisteröinti
Käyttäjät voivat ryhtyä käyttämään Palvelua rekisteröitymällä Eworkin maakohtaisilla sivustoilla. Rekisteröinti edellyttää, että mahdollinen Käyttäjä ilmoittaa paikkansapitävät ja virheettömät tiedot rekisteröinnin yhteydessä ja hyväksyy Käyttäjäsopimuksen. Käyttäjäsopimus astuu voimaan Käyttäjän ja Eworkin välillä silloin, kun Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja on voimassa kunnes toisin määrätään.

4 Käyttäjän velvollisuudet

4.1 Käyttäjän henkilötietoja koskeva vastuu ja henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset

Palvelu perustuu tietokantaan, jossa konsultteja ja toimeksiantoja sekä projekteja koskevia tietoja käsitellään ja täsmätään. Rekisteröityessään ja käyttäessään Palvelua, Käyttäjä esittää Eworkille Käyttäjän tai kenen tahansa konsultin tai muun kyseeseen tulevan Käyttäjän Palvelun käyttäjäksi rekisteröimän henkilön tietoja (yhdessä ”Hallinnoitavat henkilöt”), eli henkilötietoja.

Ework voi automaattisesti kerätä tiettyjä Käyttäjän Palvelun käyttöön liittyvää toimintaa koskevia tietoja, IP-osoitteita sekä palveluun kirjautumista koskevia tietoja. Tietoja voidaan kerätä käyttämällä myös niin kutsuttuja evästeitä. Eworkin evästeiden käyttöä esitellään jäljempänä kohdassa 16.

Ework käsittelee henkilötietoja tarjotakseen ja hallinnoidakseen Palvelua. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Palvelun analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Ework voi lisäksi välittää tietoja lainvalvontaviranomaisille. Jos nimenomainen suostumus on annettu, tai jos Eworkillä on muuhun syyhyn perustuva vastaava oikeus, esitettyjä tietoja voidaan lisäksi käsitellä markkinointitarkoituksessa tai yleisluontoisten tai kohdennettujen tarjousten esittämiseksi. Hallinnoitavilla henkilöillä on aina oikeus perua suoramarkkinointia koskeva suostumuksensa, ja myös sähköisen viestinnän avulla lähetettävien tarjousten vastaanottaminen.

Käyttäjä vastaa siitä, että kaikki Palvelujen käyttöön liittyen ilmoitetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja tarkkoja. Ework toimii ainoastaan Käyttäjän esittämien tietojen käsittelijänä ja noudattaa kaikkien tällaisten tietojen käsittelyssä Suomen tietosuojaa koskevien lakeja ja asetuksia. Eworkillä ei ole oikeutta käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin tässä sopimuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen, elleivät Käyttäjä ja Ework ole toisin sopineet.

Tarjotakseen ja hallinnoidakseen Palvelua Eworkin täytyy mahdollisesti käsitellä ja julkaista Hallinnoitaviin henkilöihin liittyvää tietoa verkossa ja siirtää tällaista tietoa Eworkin yhteisöjen sekä kolmansien osapuolten välillä.

Käyttäjä hyväksyy Käyttäjäsopimuksen solmiessaan Eworkin tämän Käyttäjäsopimuksen mukaisesti tekemän henkilötietojen siirtämisen, käsittelyn sekä julkaisemisen. Käyttäjä hyväksyy myös jäljempänä olevan kohdan 16 mukaisesti tapahtuvan Eworkin evästeiden käytön.

Jokaisella Hallinnoitavalla henkilöllä on oikeus kerran vuodessa pyytää ja saada veloituksetta tietoa Eworkin kyseiseen henkilöön liittyvien vastaavien henkilötietojen käsittelystä. Jokainen Hallinnoitava henkilö voi myös pyytää kyseisten tietojen korjaamista ja poistamista. Tällaiset pyynnöt on esitettävä kirjallisesti Eworkin palvelukeskukselle. Palvelukeskuksen yhteystiedot löytyvät Palvelusta.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että sillä on oikeus esittää Eworkille rekisteröimiään Hallinnoitavia henkilöitä koskevat tiedot, ja että kyseisille henkilöille on kerrottu ja he ovat hyväksyneet Eworkin toimesta tapahtuvan Käyttäjäsopimuksen mukaisesti tehtävän henkilötietojen käsittelyn, ja heille on kerrottu heidän oikeudestaan pyytää tietoja sekä vaatia niiden korjaamista ja poistamista edellä kuvatulla tavalla.

4.2 Tietoja koskeva vastuu jne.
Käyttäjä on vastuussa esittämistään tiedoista. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta Palvelussa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia, lakeja, asetuksia, viranomaisohjeita, reilua käyttöä tai toimintatapaa rikkovia tietoja tai sellaista tietoa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tai häiritä muulla tavoin Eworkiä tai ketä tahansa kolmatta osapuolta. Viestinnän ja julkaistun aineiston on oltava kontekstin kannalta asiaankuuluvaa.

Ework pidättää oikeuden tarkastaa Käyttäjän Palvelun käyttöön liittyvää toimintaa sekä Käyttäjän Palvelun puitteissa esittämiä tietoja ja aineistoja, mutta ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan näitä tarkastuksia. Eworkillä on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa mitkä tahansa tiedot tai aineistot, jotka rikkovat Käyttäjäsopimuksen ehtoja. Jos Käyttäjä tai Ework ei ole poistanut tietoja, Eworkillä on oikeus säilyttää tiedot niin kauan kuin se on tarjottavan palvelun kannalta tarpeellista.

4.3 Käyttäjänimi ja salasana
Käyttäjä ilmoittaa Eworkille välittömästi, jos se epäilee, että sen käyttäjätunnuksia käytetään ilman lupaa. Käyttäjä sitoutuu varmistamaan, että Käyttäjän käyttäjätunnuksia käytetään huolellisesti ja luvatonta käyttöä vältetään. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä siihen saakka, kunnes Käyttäjä on ilmoittanut Eworkille, että pääsy Käyttäjän tilille on estettävä. Käyttäjä ilmoittaa sähköpostitse Eworkin palvelukeskukselle kaikista Käyttäjän tilin luvattomaan käyttöön liittyvistä epäilyistä ja pyytää sulkemaan tilin. Palvelukeskuksen yhteystiedot löytyvät Palvelusta.

5 Vastuun rajoitus

5.1 Vastuun rajoitus
Eworkin koko yhteenlaskettu Käyttäjäsopimukseen perustuva korvausvastuu Käyttäjälle kalenterivuoden aikana rajoittuu 50 prosenttiin palkkioista, jotka Ework on saanut kyseisen kalenterivuoden aikana Käyttäjän tiliin liittyen solmituista toimeksiantosopimuksista.

5.2 Välilliset vahingot
Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen mistään välillisistä menetyksistä tai vahingoista (muun muassa myös tuotannon menetys, oletettujen kustannusleikkausten menettäminen, oletettu voitto tai mikä tahansa muu välillinen menetys) myös siinä tapauksessa, että Ework on ollut tietoinen tällaisten menetysten mahdollisuudesta.

5.3 Aikataulu
Käyttäjällä ei ole oikeutta saada korvausta, ellei korvausvaatimusta esitetä kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Käyttäjä sai tietää tai hänen olisi täytynyt saada tietää korvauksen perusteena olevista olosuhteista. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää mitään muita kuin tässä Käyttäjäsopimuksessa sovittuja Eworkiä koskevia korvausvaatimuksia. Edellä kohdissa 5.1 – 5.3 säädettyä ei ole tarkoitettu rajoittamaan tai poistamaan korvausvastuuta silloin, kun sellainen olisi lainvastaista tai silloin, kun kyseessä on tahallinen tai törkeä laiminlyönti.

5.4 Neutraali välittäjä
Ework toimii Palvelun välityksellä toimeksiantojen ja konsulttien neutraalina välittäjänä. Ework ei ole vastuussa asiakkaan ja konsultin välisestä suhteesta, eikä ole vastuussa konsulttien suorittaman työn laadusta, konsulttien esittämien tietojen tai Palvelussa rekisteröityjen toimeksiantojen tietojen paikkansapitävyydestä. Ework ei ole myöskään vastuussa mistään Palvelun käyttäjien välisistä toimeksiannoista tai työsuhteista.

6 Vastuusta vapauttaminen
Ework ei ole vastuussa mistään sellaisesta menetyksestä tai vahingosta, mikä johtuu olosuhteista joihin Ework tai sen alihankkijat eivät voi vaikuttaa tai sellaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Eworkin tai sen alihankkijoiden tekemästä tekniseen tukeen tai kunnossapitoon liittyvästä Palvelun käytön rajoittamisesta.

7 Käyttäjätilien ja käyttäjäprofiileiden lakkauttaminen/käytöstä poistaminen
Eworkillä on oikeus ilman vastaavaa ilmoitusta sulkea Käyttäjän tilin tai estää sen käyttö, jos tiliä tai Palvelua käytetään sovellettavien lakien tai Käyttäjäsopimuksen vastaisesti tai tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Eworkille tai kolmannelle osapuolelle tai jos Käyttäjä ei muulla tavoin noudata tästä Käyttäjäsopimuksesta johtuvia sitoumuksiaan. Ework pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin milloin tahansa ja siitä erikseen ilmoittamatta.

Suuremmista Eworkille tai kolmansille osapuolille vahingollisista rikkomuksista tai lakien rikkomisesta voidaan ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille. Käyttäjä korvaa vahingot ja suojaa Eworkin kaikelta menetykseltä ja vahingolta, mikä johtuu mistä tahansa Palvelun lainvastaisesta tai Käyttäjäsopimusta rikkovasta käytöstä.

Jos käyttäjä ei tee mitään ja ei käytä tiliään kertaakaan 60 päivän kuluessa, Eworkillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lakkauttaa Käyttäjän tili kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiasta on ilmoitettu Käyttäjälle.

8 Linkit
Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Ework tarjoaa tällaisia linkkejä ainoastaan palveluna Käyttäjille, eikä se ole vastuussa niiden saatavuudesta, sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Ework ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivustojen käytön aiheuttamasta vahingosta tai menetyksestä.

9 Immateriaalioikeudet
Kaikki Eworkiin ja sen merkkeihin, Palveluun, teknisiin ratkaisuihin ja Eworkin sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet ovat Eworkin tai soveltuvista osin sen käyttöluvan antajien yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään muulla kuin Eworkin nimenomaisesti määrittelemällä tavalla.

Käyttäjä myöntää Eworkille pysyvän ja rajoittamattoman maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, muokata, kopioida, julkaista ja asettaa käyttöön Käyttäjän Palvelussa ilmoittamia tietoja ja aineistoa. Käyttäjä vahvistaa, että sillä on oikeus myöntää tällaiset oikeudet Eworkille.

Käyttäjä korvaa vahingot ja suojaa Eworkin sellaiselta Käyttäjän tietojen tai aineiston edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalta käytöltä, joka rikkoo tai jonka väitetään rikkovan kolmannen osapuolen oikeuksia.

10 Ylläpito
Eworkillä on oikeus ryhtyä Palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos Ework katsoo ne tarpeellisiksi teknisistä, kunnossapitoon ja tukeen tai ylläpitoon liittyvistä syistä.

11 Palvelun toimivuus ja suunnittelu
Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja sitä kehitetään jatkuvasti. Eworkillä on oikeus toisinaan muuttaa palvelua, sen toimintoja ja suunnittelua. Ework ei takaa, että Palvelu toimii aina.

12 Käyttäjäsopimuksen siirtäminen
Käyttäjä voi siirtää tai luovuttaa Käyttäjäsopimuksesta johtuvat Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet ainoastaan Eworkin kirjallisella ennakkosuostumuksella. Eworkillä on oikeus siirtää tai luovuttaa – kokonaan tai osittain – oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle Eworkin yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle. Eworkillä on oikeus käyttää alihankkijoita Käyttäjäsopimukseen liittyen.

13 Muutokset
Eworkillä on oikeus toisinaan päivittää ja muuttaa Käyttäjäsopimuksen ehtoja. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa kulloinkin voimassa olevan Käyttäjäsopimuksen päivitykset Palvelusta. Eworkillä on oikeus tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen edellyttämissä tapauksissa.

14 Erillisyys
Jos yksi tai useampi Käyttäjäsopimuksen ehto on toimivaltaisen tuomioistuimen mukaan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muut Käyttäjäsopimuksen ehdot jäävät voimaan, ja Käyttäjäsopimusta tulkitaan aivan kuin loukkaavaa ehtoa ei olisi ollutkaan tai asianomaisen tuomioistuimen määräämällä tavalla.

Lainvalinta ja erimielisyydet
Käyttäjäsopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen aineellista oikeutta koskevia lakeja. Kaikki Käyttäjäsopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, riidat ja vaateet tai sen rikkomista, irtisanomista tai pätemättömyyttä koskevat asiat ratkaistaan lopullisesti Suomen tuomioistuimissa, ja ensimmäisen asteen oikeus on Helsingin käräjäoikeus.

16 Evästeet
Palvelu käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään Käyttäjän käyttäjätunnusten tallentamiseen. Evästeet voidaan yleensä poistaa käytöstä selaimen asetuksista, mutta se voi kuitenkin estää Käyttäjää käyttämästä Palvelun kirjautumista edellyttävien osien kaikkia toimintoja. Käyttäjä hyväksyy Eworkin evästeiden käytön Käyttäjäsopimuksen solmiessaan. Lue lisää evästeiden käytöstä sekä niiden käytöstä poistamisesta Eworkin toiminnan rehellisyyttä koskevasta selosteesta.

17 Yhteystiedot

Ework Group AB, yritystunnus 556587-8708, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Tukholma, Ruotsi.

Eworkin palvelukeskuksen yhteystiedot servicecenter@eworkgroup.com.

Eworkin tietosuojavaltuutetun yhteystiedot dataprotectionofficer@eworkgroup.com