Brukeravtale

1 Innledning
Denne avtalen (Brukeravtalen) regulerer forholdet mellom Ework Group AB, org.nr. 556587-8708, alle tilknyttede selskaper (Ework) og brukere av nettsted, plattformer og verktøy levert av Ework for matche konsulenter med oppdrag og prosjekter, (Tjenesten).

2 Bruker
En Bruker defineres som en person som er registrert for bruk av tjenesten, og som Ework har gitt et brukernavn og passord som gir brukeren tilgang til tjenesten.

3 Registrering
Brukerne får tilgang til tjenesten ved å registrere seg på et av Eworks landsspesifikke nettsteder. Det er en forutsetning for registrering at en potensiell bruker gir riktig og nøyaktig registreringsinformasjon og godtar brukeravtalen. Brukeravtalen trer i kraft mellom brukeren og Ework når brukeren registrerer seg for tjenesten, og avtalens gjelder da inntil videre.

4 Brukerens forpliktelser

4.1 Brukerens ansvar for personlige data og samtykke til behandling av personopplysninger

Tjenesten er basert på en database hvor informasjon om konsulenter, oppgaver og prosjekter administreres og matches. Ved registrering for og bruk av tjenesten, sender brukeren informasjon til Ework, relatert til han eller hennes identitet samt informasjon om andre konsulenter eller individer registret for tjenesten av brukeren (såkalte Administrerte personer).

Ework kan automatisk samle inn opplysninger om brukerens aktiviteter i forbindelse med bruk av tjenesten, herunder IP-adresser og innloggingsopplysninger. Informasjon kan også hentes inn ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Se avsnitt 16 nedenfor for mer informasjon om Eworks bruk av informasjonskapsler.

Ework håndterer personopplysningene for å kunne levere og administrere tjenesten. Personlige opplysninger kan videre brukes til å analysere og utvikle tjenesten, og til statistiske formål. I tillegg til dette kan Ework, som angitt i avsnitt 7 nedenfor, også overlevere brukerinformasjon til politimyndigheter. I tilfelle at samtykke er gitt, eller om Ework av andre grunner har rett til det, kan informasjon dessuten brukes i markedsføringsøyemed eller tilbud av en mer generell eller målrettet natur. Administrerte enkeltpersoner har alltid rett til å trekke tillatelsen til at opplysningene brukes i direkte markedsføring og mottakelse av tilbud ved elektronisk kommunikasjon.

Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som gis i forbindelse med bruk av tjenesten, alltid er korrekt og nøyaktig. Ework fungerer kun som en administrator av informasjonen som brukeren angir, og all slik håndtering gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Ework har ikke rett til å bruke informasjonen i andre øyemed enn det som er oppgitt i denne brukeravtalen, med mindre brukeren og Ework avtaler annet.

For å kunne levere og administrere tjenesten, kan Ework behandle og publisere informasjon relatert til administrerte personer via nettet og overføre slik informasjon mellom Eworks avdelinger og tredjeparter.

Ved inngåelse av denne brukeravtalen, gir brukeren sitt samtykke til at Ework overføre, behandler og publiserer personlige opplysninger i samsvar med brukeravtalen. Brukeren samtykker videre til at Ework bruker informasjonskapsler i henhold til kapittel 16 nedenfor.

Hver administrerte person har rett til at én gang i året be og motta informasjon gratis om Eworks behandling av personopplysninger knyttet til den relevante personen. Hver administrerte person kan videre be retting og sletting av slike data. En slik anmodning skal skje skriftlig til Eworks servicesenter. Kontaktinformasjon til servicesenteret gis i tjenesten.

Det er brukerens ansvar å sikre at Ework har korrekt informasjon om brukeren, at administrerte personer er informert om og samtykker til Eworks behandling av personopplysninger i samsvar med avtalen samt å informere administrerte personer som retten til informasjon, retting og sletting av data i samsvar med overnevnte.

4.2 Ansvar for informasjon osv.
Brukeren er ansvarlig for informasjonen han eller hun angir. Brukeren forplikter seg til ikke å publisere informasjon som bryter en tredjeparts rettigheter eller informasjon som bryter mot lov eller en myndighets instruksjoner, rimelig bruk eller praksis eller truer med å forårsake skade eller andre ulemper som kan påvirke Ework eller tredjepart. Kommunikasjoner og publisert materiell skal være relevant for sammenhengen.

Ework forbeholder seg retten til, men er ikke forpliktet til, å gjennomgå brukerens aktiviteter i forbindelse med bruken av tjenesten og materiell som brukeren har fått om tjenesten. Ework skal, etter eget skjønn, ha rett til å fjerne informasjon eller materiell som bryter vilkårene i denne avtalen. Hvis informasjonen ikke blir fjernet av brukeren eller Ework, forbeholder Ework seg retten til å lagre informasjonen så lenge det anses relevant for tjenesten.

4.3 Brukernavn og passord
Brukeren skal umiddelbart varsle Ework dersom han eller hun mistenker at påloggingsinformasjonen har blitt brukt av uvedkommende. Brukeren er forpliktet til å sikre at innloggingsopplysningene brukes med forsiktighet for å unngå uautorisert bruk. Brukeren er ansvarlig for enhver bruk av tjenesten som han eller hun får tilgang til via brukeropplysningene, og helt frem til brukeren har varslet Ework om at tilgangen til brukerens konto skal stenges. Brukeren skal, via e-post, rapportere enhver mistanke om uautorisert bruk av brukerens konto til Eworks servicesenter og be om at kontoen blir blokkert. Kontaktinformasjon til servicesenteret gis i tjenesten.

5 Ansvarsbegrensning

5.1 Ansvarsbegrensning
Eworks totale og samlede ansvar overfor brukeren per kalenderår under avtalen, skal være begrenset til 50 prosent av det finansielle beløpet mottatt i avgift av Ework i løpet av det relevante kalenderåret som angis i kontrakten som gjelder for brukerens konto.

5.2 Indirekte tap
Brukeren har ingen rett til kompensasjon for indirekte tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av produksjon, kutt i forventede kostnader eller andre indirekte tap, selv om Ework har informert om at det finnes en risiko for tap av denne typen.

5.3 Tidsramme
Brukeren har ingen rett til erstatning, med mindre varsel om erstatningskrav fremlegges innen seks måneder fra den dagen men ble klar eller burde ha blitt klar over omstendighetene som kravet er basert på. Brukeren har ikke rett til å stille andre krav mot Ework enn de som er oppført i denne avtalen. Det som er fastsatt i avsnitt 5.1–5.3 ovenfor, er ikke ment å begrense eller utelukke ansvar hvis en slik begrensning er i strid med lov, eller ved intensjon om eller grov uaktsomhet.

5.4 Nøytralt mellomledd
Gjennom tjenesten fungerer Ework som et nøytralt mellomledd mellom prosjekter og konsulenter. Ework er ikke ansvarlig for forholdet mellom kunde og konsulent, og skal ikke holdes ansvarlig for kvaliteten på utført arbeid eller nøyaktigheten av informasjonen gitt av konsulenten eller tildelingsprofiler registrert i tjenesten. Ework er verken ansvarlig for tildeling eller sysselsetting som kan oppstå mellom brukere av tjenesten.

6 Lettelsesgrunnlag
Ework skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes omstendigheter utenfor Eworks eller underentreprenørers kontroll, eller skader eller tap forårsaket av begrensninger i tilgang til tjenesten grunnet handlinger tatt av Ework eller underleverandører for teknisk støtte eller vedlikeholdsformål.

7 Terminering/deaktivering av brukerkontoer og brukerprofiler
Ework har rett til, uten varsel, å stenge eller sperre brukerens konto dersom kontoen eller tjenesten brukes på en måte som strider med gjeldende lov eller avtale, eller forårsaker skade eller fare for skade Ework eller en tredjepart, eller dersom brukeren på annen måte ikke overholder sine forpliktelser definert i avtalen. Ework forbeholder seg retten til at når som helst, med eller uten varsel, og etter eget skjønn, å ta slike handlinger.

Grovere brudd eller skade som påvirker Ework eller tredjeparter, eller handlinger i strid med loven, kan bli politianmeldt. Brukeren skal erstatte og holde Ework ansvarsfrie for ethvert tap eller skade som følge av bruk av tjenesten i strid med gjeldende lov eller brudd på avtalen.

Dersom brukeren er inaktiv og ikke bruker kontoen i en sammenhengende periode på 60 dager, har Ework rett, men ikke er ikke forpliktet til, å deaktivere brukerens konto innen rimelig tid etter melding til brukeren er sendt.

8 Linker
Tjenesten kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder. Ework gir disse linkene som en tjeneste til brukerne, og er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten, innhold, reklame, produkter eller annet materiale på slike tredjeparts nettsteder. Ework ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av bruk av tredjeparts nettsteder.

9 Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter og opphavsrettigheter knyttet til Ework og dets varemerker, i og til tjenesten, tekniske løsninger og Ework-innhold, er Eworks eksklusive eiendom, eller hvis aktuelt, dens lisensgivere, og kan ikke brukes på noen måte uten eksplisitt godkjennelse fra Ework.

Brukeren gir Ework en evigvarende, ubegrenset verdensomspennende lisens til å bruke, endre, kopiere, publisere og gjøre tilgjengelig, informasjon og materiale som brukeren avgir i forbindelse med bruk av tjenesten. Brukeren bekrefter at den har rett til å gi slik tillatelse til Ework.

Brukeren skal erstatte og holde Ework ansvarsfri dersom Eworks bruk av brukerens informasjon eller materiale, i samsvar med det som er angitt ovenfor, bryter eller påstått bryter tredjeparts rettigheter.

10 Hosting
Ework har rett til å ta forholdsregler som påvirker tjenestens tilgjengelighet dersom det, etter Eworks skjønn, er nødvendig på grunn av tekniske, vedlikeholds og support- eller hostinggrunner.

11 Funksjonalitet og design av tjenesten
Tjenesten tilbys «som den er», og er under kontinuerlig utvikling. Ework har rett til å endre tjenesten, dens funksjon og design. Ework garanterer ikke at tjenesten alltid vil fungere.

12 Overføring av brukeravtalen
Brukerens rettigheter og forpliktelser stadfestet i avtalen, kan bare overføres eller tildeles av brukeren etter Eworks skriftlige godkjennelse. Ework har rett til å overføre eller tildele, helt eller delvis, rettighetene og pliktene til en annen Ework-enhet eller tredjepart. Ework har rett til å engasjere underleverandører under avtalen.

13 Endringer
Ework har rett til å oppdatere og endre vilkårene i avtalen. Det er brukerens ansvar å holde seg oppdatert om den gjeldende avtalen som gjøres tilgjengelig i tjenesten. Ework har rett til å gjøre endringer uten varsel dersom dette kreves av lov eller en myndighets beslutning.

14 Avbrudd
I tilfelle noen én eller flere av bestemmelsene i avtalen gjøres ugyldig av domstol med kompetent jurisdiksjon og i så måte er ulovlig eller ugjennomførlig, skal de gjenværende bestemmelsene i avtalen fortsatt gjelde og avtalen skal leses som om den gjeldende bestemmelsen ikke var skrevet eller at bestemmelsen leses slik loven tolker den.

15 Lov og tvist
Avtalen er underlagt norsk lov. Enhver uoverensstemmelse, kontrovers eller krav som oppstår av eller i forbindelse med avtalen, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet derav, skal endelig avgjøres av domstolene i Norge med Oslo Tingrett som domstol i første instans.

16 Informasjonskapsler
Tjenesten inneholder informasjonskapsler. Informasjonskapsler brukes til å lagre brukerens påloggingsinformasjon. Bruk av informasjonskapsler kan normalt deaktiveres ved justering av nettleseren, noe som imidlertid kan forhindre brukeren fra å tilpasse innloggingssiden til tjenesten. Ved inngåelse av avtalen, godkjenner brukeren at Ework bruker informasjonskapsler. Se Eworks retningslinjer for personvern for mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan slike kan deaktiveres.

12 Kontaktopplysninger

Ework Group AB, org.nr 556587-8708, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sweden.

Kontaktinformasjon for Ework Servicesenter servicecenter@eworkgroup.comv.

Kontaktinformasjon for Eworks personvernsansvarlig dataprotectionofficer@eworkgroup.com