Zrównoważony rozwój

Model biznesowy promujący różnorodność

Głównym sposobem w jaki Ework kontrybuuje na rzecz zrównoważonego rozwoju jest działalność zgodna z modelem biznesowym firmy, którego centralnymi elementami są różnorodność i równość szans. Powód jest prosty: pracownicy, współpracownicy, klienci i partnerzy biznesowi chcą spożytkować obecne na rynku kompetencje, niezależnie od formy, w jakiej one występują.


Różnorodność oznacza dla nas, że każda osoba w Ework – z jej unikalnymi cechami, umiejętnościami i doświadczeniami – jest częścią całości dostarczanych przez firmę kompetencji. Dla klientów natomiast różnorodność to większa opłacalność - przyciąga nowe talenty oraz inspiruje dotychczasowych pracowników i konsultantów.


Model biznesowy Ework promuje różnorodność i równe szanse w procesie dopasowywania konsultantów. Wspomaga nas nasza niezależność – nie zatrudniamy własnych konsultantów. Oznacza to, że możemy dowolnie wybierać odpowiednich specjalistów z ogromnej sieci konsultantów i dopasowywać do projektów uwzględniając ich wiedzę, umiejętności, zdolności, motywację i oczekiwania. Proces ten nazwaliśmy Matched by Ework™.

 

Ważnym elementem gwarantującym szybki postęp technologiczny jest wolność od uprzedzeń

Szybki rozwój technologiczny wymaga wiedzy, która jest niezależna od imienia czy nazwiska, płci, pochodzenia etnicznego, wieku i wyglądu. Matched by Ework™ umożliwia dopasowywanie wykluczające dyskryminację. Dzięki temu możemy sprostać oczekiwaniom konsultantów w obrębie dostępu do możliwości, jakie daje współpraca z naszymi klientami, a także – na drodze innowacji - odgrywać aktywną rolę w procesie zwiększania różnorodności i równości szans na płaszczyźnie społecznej.

 

Zgodność z zasadami inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Począwszy od 2008 roku, Ework regularnie przekazuje darowizny na cele charytatywne i związane ze społeczną odpowiedzialnością. Dodatkowo każdy z pracowników ma możliwość przeznaczenia trzech godzin roboczych miesięcznie na pracę na rzecz różnych organizacji non-profit zajmujących się poprawą warunków życia młodych ludzi, integracją i prawami dziecka.

W 2012 roku Ework przystąpił do Inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), sumiennie przestrzegając wypracowanych przez nią 10 Zasad. Co roku przekazuje Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ raporty z postępów i osiągniętych celów.

Obecnie Ework dokonuje kolejnego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju. W 2018 roku firma zidentyfikowała i zdefiniowała segmenty, w których zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną można integrować z działalnością i procesami operacyjnymi. Ważnym elementem funkcjonowania Ework jest również aktywne zaangażowanie społeczne.


W procesie określania głównych obszarów działalności, Ework opiera się na globalnej Agendzie 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjętej przez ONZ obierając ją jako punkt wyjścia. Naszą największą szansą wywarcia pozytywnego i konstruktywnego wpływu na otaczający świat jest działanie z uwzględnieniem następujących celów: równego traktowania, braku dyskryminacji, poprawy zabezpieczenia społecznego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Główne obszary działalności Ework bazujące na Agendzie 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 


4. Dobra jakość edukacji

Dzięki współpracy z uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi, promujemy szkolenia dla pracowników i konsultantów, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

Do 2020 roku, wszyscy pracownicy i przynajmniej 50% konsultantów będzie posiadało wiedzę i zdolności niezbędne do postępowania zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju uwzględniając znajomość Agendy 2030 Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

5. Równość płci

Eliminujemy dyskryminację dzięki pracy w oparciu o proces Matched by Ework.

Zapewniamy kobietom równe możliwości w dostępie do stanowisk liderskich na wszystkich poziomach w oparciu o proces Matched by Ework.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzmacniamy zabezpieczenie społeczne poprzez poprawę warunków płatności, ubezpieczeń i edukacji.

Zapewniamy równość wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości w oparciu o nasz proces Matched by Ework oraz transparentność w raportowaniu.

Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy dzięki procedurom umożliwiającym informowanie o nieprawidłowościach.

Wspieramy rozwój społeczno- ekonomiczny dzięki umożliwianiu wyboru formy współpracy.

 

10. Mniej nierówności

Zapewniamy równe szanse i ograniczenie nierówności w oparciu o nasz proces Matched by Ework.

 

17. Partnerstwa na rzecz celów

Dążymy do wspierania zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo z interesariuszami takimi jak organizacje, stowarzyszenia, izby handlowe i gospodarcze, organizacje pożytku publicznego, uniwersytety, instytucje publiczne oraz poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez ONZ dotyczących rozwoju.

Gromadzimy i dzielimy się wiedzą, ekspertyzami, technologią i zasobami finansowymi by wspierać osiąganie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Treści powiązane: