Umowa z użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem

Wprowadzenie
Niniejsza umowa z użytkownikiem („Umowa z użytkownikiem”) określa stosunki pomiędzy firmą Ework Group AB, nr rejestracyjny 556587-8708 oraz jej podmiotami stowarzyszonymi („Ework”) a użytkownikami witryn internetowych, platform oraz narzędzi dostarczanych przez Ework w celu łączenia konsultantów z zadaniami i projektami, („Usługa”).

Użytkownik
Użytkownik” to osoba, która zarejestrowała się w celu korzystania z usługi, a Ework przekazała jej nazwę użytkownika i hasło umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług.

Rejestracja
Użytkownicy mogą przystąpić do Usługi rejestrując się za pośrednictwem jednej z konkretnych krajowych witryn internetowych Ework. Warunkiem wstępnym jest podanie przez potencjalnego Użytkownika prawidłowych i dokładnych informacji rejestracyjnych i akceptacja Umowy z użytkownikiem. Umowa z użytkownikiem wchodzi w życie pomiędzy Użytkownikiem a Ework, gdy Użytkownik zarejestruje się do Usługi i pozostanie w mocy aż do późniejszego powiadomienia.

4 Obowiązki użytkownika

4.1 Obowiązki użytkownika w kontekście danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Usługa działa w oparciu o bazę danych, w której informacje dotyczące konsultantów, zadań i projektów są przetwarzane, a następnie dopasowywane. Rejestrując się i korzystając z Usługi, Użytkownik przekazuje Ework informacje dotyczącego jego tożsamości lub dowolnego konsultanta lub innej właściwej osoby zarejestrowanej w Usłudze przez Użytkownika (wspólnie zwani „Zarejestrowanymi osobami”), tj. dane osobowe.

Ework może automatycznie gromadzić konkretne informacje na temat działalności Użytkownika w Usłudze, adresy IP oraz dane dostępowe. Dodatkowe informacje mogą być gromadzone z wykorzystaniem tak zwanych plików „cookies”. Patrz punkt 16 poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystanie plików „cookies” przez Ework.

Ework przetwarza dane osobowe w celu świadczenia i zarządzania Usługą. Dane osobowe mogą być ponadto wykorzystywane do analizy oraz rozwoju Usługi oraz do celów statystycznych. Ponadto Ework może, zgodnie z opisem w punkcie 7, przekazywać informacje do organów ścigania. W przypadku udzielenia wyraźnej zgody lub jeśli Ework na innej podstawie ma do tego prawo z innego tytułu, przekazane informacje mogą być ponadto przetwarzane do celów marketingowych oraz ofertowych o charakterze ogólnym lub ukierunkowanym. Zarejestrowane osoby są zawsze uprawnione do wycofania zgody na marketing bezpośredni, w tym otrzymywania ofert za pomocą komunikacji elektronicznej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za fakt, że wszystkie informacje przekazywane z związku z wykorzystaniem Usługi są prawidłowe i dokładne. Ework może działać wyłącznie jak podmiot przetwarzający dane przekazywane przez Użytkownika i postępować z wszystkimi takimi danymi zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Ework nie jest uprawniony do wykorzystywania danych do żadnych innych celów niż te wskazane w niniejszej Umowie, o ile Użytkownik i Ework nie uzgodnią inaczej.

 

Aby świadczyć i zarządzać usługą, Ework może wymagać przetwarzania i publikowania online informacji powiązanych z Zarejestrowanymi użytkownikami i przekazywać takie informacje pomiędzy podmiotami Ework oraz podmiotami zewnętrznymi.

Użytkownik, zawierając Umowę z użytkownikiem, udziela Ework zgody na przekazanie, przetwarzanie oraz publikowanie danych osobowych zgodnie z Umową z użytkownikiem. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików „cookies” Ework zgodnie z punktem 16 poniżej.

Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo, bezpłatnie, raz w roku, zażądać i otrzymać informacje od Ework nt. przetwarzania danych osobowych dot. danej Zarejestrowanej osoby. Każda Zarejestrowana osoba może żądać poprawienia oraz usunięcia wspomnianych danych. Takie żądanie należy złożyć na piśmie do centrum serwisowego Ework. Dane kontaktowe centrum serwisowego zamieszczono w Usłudze.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jest uprawniony do przekazania Ework informacji na temat Zarejestrowanych osób, zarejestrowanych przez Użytkownika, osoby te zostały poinformowane i wyraziły zgodę na przetwarzanie przez Ework ich danych osobowych zgodnie z Umową z użytkownikiem oraz dalsze informowanie tych Zarejestrowanych osób o ich prawie do żądania informacji, poprawiania oraz usuwania danych zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

4.2 Odpowiedzialność za informacje itp.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje przez niego przekazywane. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować w Usłudze żadnych informacji naruszających prawa podmiotów zewnętrznych ani informacji niezgodnych z przepisami, statutami, władzami, instrukcjami, uczciwym wykorzystaniem lub praktyką lub które mogą powodować wykroczenie lub szkodę lub inne niedogodności względem Ework lub dowolnego podmiotu zewnętrznego. Komunikat prasowe oraz opublikowany materiał powinny być stosowne do ich kontekstu.

Ework zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do przeglądu działalności Użytkownika w Usłudze oraz informacji i materiałów przekazanych przez Użytkownika w ramach Usługi. Ework, wedle własnego uznania, może mieć prawo do usunięcia informacji lub materiału naruszającego postanowienia Umowy z użytkownikiem. Jeśli dane nie zostały usunięte przez Użytkownika lub Ework, Ework zastrzega sobie prawo do zapisania danych, o ile jest to właściwe w ramach świadczonych usług.

4.3 Nazwa użytkownika i hasło

Użytkownik natychmiast powiadomi Ework jeśli podejrzewa, że jego dane dostępowe są przedmiotem nieuprawnionego wykorzystania. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że dane dostępowe Użytkownika są wykorzystywane ostrożnie, unikając nieuprawnionego wykorzystania. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z usług Ework po zalogowaniu przy użyciu własnych danych dostępowych do momentu poinformowania Ework, że jego konto Użytkownika powinno zostać zamknięte. Użytkownik przekaże e-mailem raport z podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania konta Użytkownika do centrum serwisowego Ework i poprosi o zablokowanie konta. Dane kontaktowe centrum serwisowego zamieszczono w Usłudze.

5 Ograniczenie odpowiedzialności

5.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Łączna całkowita odpowiedzialność Ework w stosunku do użytkownika w roku kalendarzowym objętym niniejszą Umową z użytkownikiem jest ograniczona do 50% kwot finansowych uzyskanych w opłatach przez Ework w trakcie danego roku kalendarzowego na podstawie umów zawartych na zadania w odniesieniu do konta Użytkownika.

5.2 Szkody pośrednie

Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania za pośrednie straty lub szkody (w tym straty produkcyjne, spodziewanych cięć kosztów, spodziewanych zysków lub innych strat pośrednich) nawet w przypadku, jeśli Ework została poinformowana o ryzyku poniesienia strat tego rodzaju.

5.3 Przedział czasowy

Użytkownik nie ma prawa do roszczenia, o ile roszczenie zostało wniesione nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, gdy Użytkownik uzyskał lub powinien uzyskać informacje na temat okoliczności, na których opiera się roszczenie. Użytkownik nie może dochodzić żadnych innych roszczeń w stosunku do Ework poza roszczeniami z tytułu okoliczności podanych w niniejszej Umowie z użytkownikiem. Postanowienia wskazane w punkcie od 5.1 do 5.3 nie mają na celu ograniczania ani wyłączania odpowiedzialności w zakresie, w jakim ograniczenie takie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub w przypadku zamiaru lub poważnego zaniedbania.

5.4 Neutralny pośrednik

Za pośrednictwem Usługi, Ework działa jako neutralny pośrednik zadań oraz konsultantów. Ework nie ponosi odpowiedzialności za relacje pomiędzy klientem a konsultantem i nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy ani za dokładność informacji udzielonych przez konsultantów oraz profile zadań zarejestrowane w Usłudze. Ework nie ponosi odpowiedzialności za żadne zadanie ani zatrudnienie, które może powstać pomiędzy Użytkownikami Usługi.

6 Podstawy nakazu

Ework nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe z przyczyn pozostających poza kontrolą Ework lub jej podwykonawców lub w stosunku do szkód lub straty powstałych w związku z ograniczeniami dostępu do Usługi skutek działań podejmowanych przez Ework lub jej podwykonawców z powodów technicznych, serwisowych lub w ramach konserwacji.

Zamknięcie / dezaktywacja konta i profili użytkownika

Ework ma prawo, bez uprzedzenia, zamknąć lub zablokować konto Użytkownika, jeśli konto lub Usługa są wykorzystywane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub Umową z użytkownikiem lub skutkują szkodą lub ryzykiem powstania szkody na rzecz Ework lub podmiotu zewnętrznego lub jeśli Użytkownik w żaden sposób nie przestrzega zgodnie z działaniami podejmowanymi w ramach Umowy z użytkownikiem. Ework zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, wedle własnego uznania, do podejmowania takich działań.

Poważniejsze naruszenia stanowiące uszczerbek względem Ework lub podmiotów zewnętrznych lub działania naruszające prawo mogą zostać zgłoszone organom ścigania. Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Ework za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z Usługi niezgodnie z obowiązującym prawem lub z naruszeniem Umowy z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik pozostanie nieaktywny lub nie będzie korzystał z konta przez okres 60 dni, Ework ma prawo, ale nie obowiązek, do dezaktywacji konta użytkownika w uzasadnionym czasie po powiadomieniu Użytkownika.

Łącza
Usługa może zawierać łącza do witryn podmiotów zewnętrznych. Ework udostępnia te łącza wyłącznie jako usługę na rzecz Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępnione w ich ramach materiały. Ponadto Ework nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane korzystaniem z witryn podmiotów zewnętrznych.

9 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz prawa majątkowe związane z Ework i jej znakami, oraz z usługą, rozwiązania techniczne oraz treść Ework pozostają wyłączną własnością Ework lub, jeśli to dotyczy, jej licencjodawców i nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wyraźnie wskazany przez Ework.

Użytkownik przyznaje Ework wieczystą, obowiązującą na całym świecie, nieograniczoną licencję na wykorzystywanie, modyfikowanie, kopiowanie, publikowanie oraz udostępnianie informacji oraz materiałów przekazywanych przez Użytkownika w ramach Usługi. Użytkownik potwierdza, że ma prawo do udzielenia takiej licencji na rzecz Ework.

Użytkownik zwalnia Ework z odpowiedzialności, jeśli wykorzystanie przez nią informacji lub materiałów Użytkownika zgodnie z powyższym narusza lub może naruszać prawa podmiotów zewnętrznych.

10 Hosting

Ework ma prawo do podjęcia kroków wpływających na dostępność Usługi, jeśli będzie to konieczne w opinii Ework, podyktowanych powodami technicznymi, związanymi z konserwacją oraz wsparciem lub hostingiem.

Funkcjonalność i model usługi
Usługa świadczona jest na zasadzie „jak jest” i jest przedmiotem ciągłego rozwoju. Ework ma prawo do zmiany Usługi, jej funkcjonalności i modelu w każdej chwili. Ework nie gwarantuje, że Usługa będzie zawsze funkcjonowała.

12 Przeniesienie Umowy z użytkownikiem.

Prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy z użytkownikiem mogą być przedmiotem przeniesienia lub cesji przez Użytkownika wyłącznie z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Ework. Ework jest uprawniona do przeniesienia lub cesji, całości lub części, praw i obowiązków na inny podmiot Ework lub na podmiot zewnętrzny. Ework jest uprawniona do zawierania umów z podwykonawcami na mocy niniejszej Umowy z użytkownikiem.

13 Zmiany

Ework ma prawo do aktualizacji i zmiany postanowień Umowy z użytkownikiem w każdej chwili. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za posiadanie aktualnej wiedzy na temat warunków niniejszej Umowy z użytkownikiem, udostępnianej w ramach Usługi. Ework ma prawo do wprowadzania poprawek bez powiadomienia, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, statutem lub decyzją administracyjną.

14 Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdy jedno lub więcej postanowień Umowy z użytkownikiem zostaną uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Umowę z użytkownikiem należy odczytywać, jak gdyby postanowienie naruszające nie zostało napisane lub sąd ustalił interpretację danego postanowienia.

15 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Umowa z użytkownikiem podlega przepisom prawa materialnego polskiego. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy z użytkownikiem lub w związku z nią, czy też z naruszenia, rozwiązanie lub unieważnienie niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy w Polsce, przy czym sądem pierwszej instancji będzie sąd okręgowy w Warszawie.

Pliki „cookies”
Usługa zawiera pliki „cookies”. Pliki „cookies” stosuje się do przechowywania danych dostępowych Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” można zazwyczaj wyłączyć za pomocą zmiany ustawień przeglądarki, jednakże może to uniemożliwiać Użytkownikowi pełne korzystanie ze stron logowania do Usługi. Zawierając Umowę z użytkownikiem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików „cookies” Ework. Proszę zapoznać się z polityką dot. uczciwości Ework w celu uzyskania informacji na temat plików „cookies” oraz sposobu ich wyłączenia.

Kontakt
Ework Group AB, reg. no 556587-8708, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Sztokholm, Szwecja.

Dane kontaktowe Centrum serwisowego Ework servicecenter@eworkgroup.com.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ework dataprotectionofficer@eworkgroup.com

Najnowsze projekty