Användaravtal

1 Inledning
Detta användaravtal (”Användaravtalet”) reglerar förhållandet mellan Ework Group AB, org. nr. 556587-8708, och alla dess dotterbolag (”Ework”) och användare av webbplatser, plattformar och verktyg som tillhandahålls av Ework för att matcha konsulter med uppdrag och projekt, (”Tjänsten”).

2 Användare
En ”Användare” är en person som är registrerad för användning av Tjänsten och har beviljats ett användarnamn och lösenord av Ework som ger Användaren tillgång till Tjänsten.

3 Registrering
Användare kan ansluta sig till Tjänsten genom att registrera sig via en av Eworks landsspecifika webbplatser. En förutsättning för registrering är att Användaren uppger korrekt registreringsinformation och godkänner Användaravtalet. Användaravtalet träder i kraft mellan Användaren och Ework när Användaren registrerar sig för Tjänsten och gäller därefter tills vidare.

4 Användarens skyldigheter

4.1 Användarens ansvar för personuppgifter och samtycke till behandling av personuppgifter

Tjänsten bygger på en databas där information om konsulter och uppdrag och projekt bearbetas och matchas. Genom att registrera sig och använda Tjänsten, ger Användaren Ework information (personuppgifter) om Användaren eller någon konsult eller annan relevant individ registrerad i Tjänsten av Användaren (tillsammans benämnda ”Administrerade individer”).

Ework kan automatiskt samla in viss information om Användarens aktiviteter i Tjänsten, IP-adresser och inloggningsuppgifter. Informationen kan dessutom samlas in genom användning av så kallade cookies. I paragraf 16 finns mer information om hur Ework använder cookies.

Ework behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera tjänsten. Personuppgifterna kan dessutom användas för att analysera och utveckla Tjänsten och för statistiska ändamål. Ework kan också lämna information till brottsbekämpande myndigheter i enlighet med paragraf 7 nedan. I händelse av att det finns ett uttryckligt samtycke eller om Ework på grund av andra skäl har rätt därtill, kan informationen också användas i marknadsföringssyfte eller för olika erbjudanden. De Administrerade individerna har alltid rätt att säga nej till direkt marknadsföring, till exempel direkta erbjudanden via elektronisk kommunikation.

Användaren är ansvarig för att all information som lämnas i samband med användningen av Tjänsten är korrekt. Ework agerar endast som dataprocessor av den information som Användaren lämnar och hanterar all sådan information i enlighet med svenska dataskyddslagar. Ework får inte använda informationen för andra syften än vad som anges i detta avtal, såvida inte användaren och Ework kommit överens om något annat.

För att tillhandahålla och administrera Tjänsten kan Ework behöva bearbeta och publicera information relaterad till Administrerade individer på nätet och överföra sådan information mellan Eworks juridiska enheter och tredje part.

När Användaren ingår Användaravtalet samtycker Användaren till att Ework kan överföra, bearbeta och publicera personuppgifter i enlighet med Användaravtalet. Användaren samtycker dessutom till Eworks användning av cookies i enlighet med paragraf 16 nedan.

Varje Administrerad individ har rätt att få information om Eworks behandling av personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Varje Administrerat individ kan också begära att dessa personuppgifter rättas eller raderas. En sådan begäran skall göras skriftligen till Eworks servicecenter. Kontaktinformation till servicecentret finns i Tjänsten.

Användaren är ansvarig för att se till att denne har rätt att ge information till Ework om Administrerade individer som registrerats av Användaren och att sådana Administrerade individer har informerats om och samtyckt till Eworks behandling av personuppgifter i enlighet med Användaravtalet och vidare informerat dessa Administrerade individer om sin rätt att begära information och att informationen kan rättas och raderas i enlighet med ovanstående.

4.2 Ansvar för information etc.
Användaren är ansvarig för information som Användaren lämnar. Användaren förbinder sig att inte publicera något i Tjänsten som bryter mot tredje parts rättigheter eller information som strider mot lag, författningar, myndighetsregler, tillåten användning eller praxis eller som kan väcka anstöt eller orsaka skada eller annan olägenhet för Ework eller någon tredje part. Kommunikation och publicerat material skall vara relevant för sammanhanget.

Ework förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att granska Användarens aktiviteter i Tjänsten och information och material som Användaren tillhandahåller i Tjänsten. Ework kan, efter eget gottfinnande, ta bort information eller material som bryter mot villkoren i Användaravtalet. Om informationen eller materialet inte har tagits bort av Användaren eller Ework, förbehåller sig Ework rätten att spara data så länge det är relevant för den aktuella tjänsten.

4.3 Användarnamn och lösenord
Användaren skall meddela Ework omedelbart om Användaren misstänker att Användarens inloggningsuppgifter används på ett otillåtet sätt. Användaren är skyldig att se till att Användarens inloggningsuppgifter hanteras med omsorg för att undvika obehörig användning. Användaren är ansvarig för all användning av Tjänsten som sker med Användarens inloggningsuppgifter fram till dess Användaren har meddelat Ework att Användarens konto skall spärras. Om Användaren misstänker otillåten användning av Användarens konto, skall Användaren skicka e-post till Eworks servicecenter och begära att kontot spärras. Kontaktinformation till servicecentret finns i Tjänsten.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 Ansvarsbegränsning
Eworks totala och samlade ansvar gentemot Användaren per kalenderår enligt Användaravtalet är begränsat till 50 procent av det belopp som Ework har fått i avgifter under det aktuella kalenderåret för uppdrag som är relaterade till Användarens konto.

5.2 Indirekta förluster
Användaren har inte rätt till ersättning för indirekta förluster eller skador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av produktion, minskade kostnadsbesparingar eller lägre förväntade vinster eller någon annan indirekt förlust), även om Ework har informerats om att det finns risk för förluster av detta slag.

5.3 Tidsram
Användaren skall inte ha rätt till ersättning såvida kravet på ersättning inte kommer inom sex månader från den dag Användaren blev medveten om eller borde blivit medveten om de omständigheter som kravet baseras på. Användaren har inte rätt att rikta andra krav gentemot Ework än de krav som anges i Användaravtalet. Vad som sägs i paragraf 5.1 – 5.3 ovan syftar inte till att begränsa eller exkludera ansvar i den mån en sådan begränsning skulle strida mot tvingande lag eller i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet.

5.4 Neutral förmedlare
Genom Tjänsten fungerar Ework som en neutral förmedlare av uppdrag och konsulter. Ework är inte ansvarigt för relationen mellan kund och konsult och kan inte hållas ansvarigt för kvaliteten på utfört arbete eller riktigheten i de uppgifter som konsulter eller de som lägger in uppdragen i Tjänsten har angett. Ework är inte heller ansvarigt för uppdrag eller anställningsförhållanden som kan uppstå mellan Användare av tjänsten.

6 Ansvarsfrihet
Ework kan inte hållas ansvarigt för förluster eller skador som orsakas av omständigheter utanför Eworks eller dess underleverantörer kontroll eller för skador eller förluster som orsakas av begränsad tillgång till Tjänsten på grund av åtgärder som vidtagits av Ework eller dess underleverantörer när det gäller teknik, support eller underhåll.

7 Uppsägning/avaktivering av användarkonton och användarprofiler
Ework har rätt att utan förvarning stänga ner eller spärra Användarens konto om kontot eller Tjänsten används på ett sätt som strider mot gällande lagar eller Användaravtalet eller orsakar skada eller riskerar att orsaka skada för Ework eller tredje part, eller om Användaren på något sätt inte uppfyller sina förpliktelser i detta Användaravtal. Ework förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, efter eget gottfinnande, vidta sådana åtgärder.

Grövre brott som skadar Ework eller tredje part eller är i strid med lagen, kan rapporteras till brottsbekämpande myndigheter. Användaren skall ersätta och hålla Ework skadeslöst från förluster eller skador som beror på att Tjänsten har använts i strid med tillämplig lag eller i strid med Användaravtalet.

Om Användaren förblir inaktiv och inte använder sitt konto under en period av 60 dagar, har Ework rätt, men ingen skyldighet, att avaktivera Användarens konto efter att ha meddelat Användaren.

8 Länkar
Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Ework tillhandahåller dessa länkar som en service till Användarna och är inte ansvarigt för tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på dessa tredje parts webbplatser. Ework kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller förluster som orsakats av användning av tredje parts webbplatser.

9 Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter och all äganderätt som är relaterad till Ework och dess varumärken, Tjänsten, tekniska lösningar och Eworks innehåll skall förbli Eworks eller, i förekommande fall, dess licensgivares exklusiva egendom och får inte användas på något sätt om inte Ework uttryckligen gett tillstånd till detta.

Användaren beviljar Ework en evig, obegränsad världsomspännande licens att använda, modifiera, kopiera, publicera och tillhandahålla den information och det material som Användaren tillhandahåller i Tjänsten. Användaren bekräftar att denne har rätt att bevilja Ework denna licens.

Användaren skall ersätta och hålla Ework skadeslöst om Eworks användning av Användarens information eller material enligt ovan, kränker eller påstås kränka tredje parts rättigheter.

10 Hosting
Ework har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänstens tillgänglighet om Ework anser att det är nödvändigt på grund av tekniska skäl, underhåll, support eller hosting.

11 Funktionalitet och design av tjänsten
Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och utvecklas ständigt. Ework har rätt att från tid till annan ändra Tjänsten, dess funktionalitet och dess design. Ework garanterar inte att Tjänsten alltid är i funktion.

12 Överföring av Användaravtalet
Användaren kan endast överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta Användaravtal efter att Ework godkänt detta på förhand. Ework har rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter, i sin helhet eller delvis, till en annan juridisk enhet som är relaterad till Ework eller till tredje part. Användaravtalet ger Ework rätt att anlita underleverantörer.

13 Ändringar
Ework har rätt att från tid till annan uppdatera och ändra villkoren i Användaravtalet. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad om det gällande Användaravtalet, som görs tillgängligt i Tjänsten. Ework har rätt att göra ändringar utan förvarning om lagar, förordningar eller myndighetsbeslut kräver det.

14 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
I händelse av att en behörig domstol anser att något eller flera av villkoren i Användaravtalet är ogiltiga, olagliga eller inte kan verkställas, skall de återstående villkoren i Användaravtalet fortfarande gälla och Användaravtalet skall tolkas som om det felande villkoret inte funnits eller som det bestäms av sådan behörig domstol.

15 Tillämplig lag och tvister
Användaravtalet skall regleras av svensk lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med Användaravtalet, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, skall avgöras av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans.

16 Cookies
Tjänsten innehåller cookies. Cookies används för att lagra Användarens inloggningsuppgifter. Det går att inaktivera cookies i webbläsarens inställningar, men om dessa cookies inaktiveras kan det påverka användningen av Tjänsten. När Användaren undertecknar Användaravtalet godkänner Användaren Eworks användning av cookies. Var vänlig och läs Eworks sekretesspolicy för mer information om cookies och hur cookies kan inaktiveras.

17 Kontaktinformation

Ework Group AB, org. nr. 556587-8708, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm.

Kontaktinformation för Ework Servicecenter servicecenter@eworkgroup.com.

Kontaktinformation för Ework Data Protection Officer dataprotectionofficer@eworkgroup.com

Senaste uppdragen

Tel: +46 (0) 8 12 22 56 50