Bolagsordning

Organisationsnummer 556587-8708

§ 1
Bolagets firma skall vara Ework Group AB (publ).

§ 2
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva förmedling av anställning och uppdrag, huvudsakligen projektarbete, över Internet mellan arbetstagare och arbetsgivare alternativt beställare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst enmiljonfemtioåttatusentvåhundra (1.058.200) kronor och högst fyramiljonertvåhundratrettiotvåtusenåttahundra (4.232.800) kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst femtonmiljoner (15.000.000) och högst sextiomiljoner (60.000.000).

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppelant. Alternativt kan ett auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt skall genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysning lämnats om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen och, om tillämpligt, koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen.
 7. Beslut
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, om tillämpligt, koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Logga in REGISTRERA DIG