Bolagsstämma

Årsstämman 2019 ägde rum torsdagen den 2 maj 2019 kl 14.00 på Eworks huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Ework Group. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse.

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2018
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019
Information om föreslagna ledamöter
Revisorsyttrande

Årstämma 2018

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2017
Bolagsordning i föreslagen lydelse
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2018
Information om föreslagna ledamöter
Stämmokummuniké 2018

Årsstämma 2017

Fullmaktsformulär
Kallelse till bolagsstämma
Dagordning
Valberedningens förslag
Fullständigt förslag incitamentsprogram
Årsredovisning 2016
Stämmokommuniké 2017
Detta är ett nytt dokument
dummy.docx
dummy.pdf
Ework_ÅR_2017_final_WEBB.pdf
dummy.pdf (1)

Årsstämma 2016

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2015
Stämmokommuniké 2016

Årsstämma 2015

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2014
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké 2015

Årsstämma 2014

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2013
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké