Bolagsstämma

Eworks Årsstämma 2020

Eworks årsstämma 2020 hålls torsdagen den 4 juni 2020. kl. 14.00 på Eworks huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:30.

 

Åtgärder inför Eworks årsstämma med hänsyn till coronaviruset (covid-19)

Spridningen av Covid-19 är alltjämt svår att bedöma. För att värna om våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har Ework därför beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Årsstämman 2020 kommer att hållas enligt plan, men i en begränsad omfattning enligt följande:

  • Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt utan att begränsa aktieägarnas rättigheter.

  • Med hänsyn till smittorisken uppmanar Ework aktieägare att noga överväga att, istället för deltagande i stämmolokalen, rösta på förhand genom s.k. poströstning eller delta genom ombud.

  • Inregistrering sker först från kl. 13:30.

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.

  • Antalet närvarande från bolagets styrelse, ledning och övriga anställda kommer att begränsas, och inga externa gäster kommer att bjudas in till stämman.

  • För att genomföra stämman på kortast möjliga tid kommer tal att hållas korta eller ställas in.

  • Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma och vidta åtgärder för att undvika smittspridning, samt avstå från att ta med biträden till stämman.

  • Personer som visar symptom på smitta förväntas avstå från att delta personligen. Detsamma gäller för dem som har varit i nära kontakt med någon som uppvisar sådana symptom.

 

Ework följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla aktieägare att hålla sig uppdaterade via www.eworkgroup.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

 

Poströstning

För att utnyttja möjligheten till poströstning ska aktieägaren använda det formulär för poströstning som finns här.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas till Ework per e-post till arsstamma20@eworkgroup.com eller per post till Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, i god tid före stämman så att det är Ework tillhanda senast den 29 maj 2020. Anmälan till årsstämman behöver inte ske särskilt. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma
Bolagsordning
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020
Valberedningens förslagsdokument
Valberedningsinstruktion
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
Stämmokommuniké 2020
Protokoll Årsstämma

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2018
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019
Information om föreslagna ledamöter
Revisorsyttrande

Årstämma 2018

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2017
Bolagsordning i föreslagen lydelse
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2018
Information om föreslagna ledamöter
Stämmokummuniké 2018

Årsstämma 2017

Fullmaktsformulär
Kallelse till bolagsstämma
Dagordning
Valberedningens förslag
Fullständigt förslag incitamentsprogram
Årsredovisning 2016
Stämmokommuniké 2017

Årsstämma 2016

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2015
Stämmokommuniké 2016

Årsstämma 2015

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2014
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké 2015

Årsstämma 2014

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2013
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké