Ersättningspolicy

Årsstämman 2018 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se årsredovisningen. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

Resultatbonus för verkställande direktör ska årligen fastställas av styrelsen. För verkställande direktören har en bonus inte överstigande 2,00 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts och för vice verkställande direktör har en bonus inte överstigande 1,5 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. Den totala bonusen för verkställande direktör och vice verkställande direktör tillsammans är maximerad till 3,6 MSEK.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 100% av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner och ersättningar i form av finansiella instrument m.m. samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning från företagets sida skall verkställande direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under 6 månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida gäller motsvarande i 6 månader.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktör.

Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare varierar mellan 3 till 6 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden.

Befattningshavare som inte omfattas av LAS eller motsvarande har utöver uppsägningstid ovan upp till 12 månaders avgångsvederlag.

Logga in REGISTRERA DIG