Optionsprogram

På årsstämman 2017 beslutade styrelsen och ägarna att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Ework. Syftet är att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledare. Stämman beslutade om emission av totalt högst 360 000 teckningsoptioner, var och en berättigade till teckning av en aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika delprogram (2017, 2018 och 2019) och utgör delar i ett och samma incitamentsprogram. Optionerna tecknas till marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogrammet motsvarar cirka 2,1 procent (0,7 procent per delprogram) vid fullt utnyttjande av det totala antalet utestående aktier.

Delprogram 1 – 2017

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2017 uppgick till 120 000. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 124,66 SEK under perioden 1 november – 30 november 2020.

 

Delprogram 2 – 2018

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2018 uppgick till 87.500. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 113,66 SEK under perioden 1 november – 30 november 2021.