Pressmeddelande

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2022: Nytt rekordkvartal och stärkt position

2022-05-02

”2022 har börjat bra med ännu ett rekordkvartal för Ework. Marknaden är stark och vi hade för första gången över 12 000 konsulter på uppdrag hos våra kunder. Nettoomsättningen ökade med 24 procent och än mer glädjande är rörelseresultatet på 47 MSEK, en ökning med 71 procent. Den högre lönsamheten visar på ökad kostnadseffektivitet, skalbarhet och ett högre förädlingsvärde i våra tjänster."

Utdrag ur VD Karin Schreils kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2022 jämfört med 2021

· Nettoomsättningen steg 24 procent till 3 924 MSEK (3 165). Ökningen drevs av en kraftigt ökad kundefterfrågan och god försäljningsutveckling till befintliga och nya kunder.
· Rörelseresultatet steg 71 procent till 47,0 MSEK (27,6).
· Rörelsemarginalen steg till 1,2 procent (0,9) till följd av en försäljningsmix med höjt förädlingsvärde, samt kostnadseffektiv volymökning. Jämförelsetalet innehöll även kostnader av engångskaraktär om 3,1 MSEK.
· Resultatet efter finansiella poster ökade 58 procent till 45,0 MSEK (28,6).
· Orderingången steg 23 procent till 4 873 MSEK (3 955).
· Antalet konsulter på uppdrag översteg för första gången 12 000 och nådde rekordnoteringen 12 278 (10 320).
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,05 SEK (1,29), en ökning med 59 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

För mer information, kontakta:
Karin Schreil, VD, +46 707 94 58 83
Klas Rewelj, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 706 26 54 24

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 2 maj 2022, klockan 10.45 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group AB (publ) ä̈r en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.