Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2014 i eWork Scandinavia AB (publ)

2014-03-20

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm.

Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Richard Hellekant, Mikael Norbäck och Staffan Salén, föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 sker med 2,50 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2014. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.
Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)
Valberedningen, representerande cirka 60 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Clas Ruthberg och Anna Storåkers. Vidare föreslår valberedningen nyval av Erik Åfors och Johan Qviberg.

Vidare föreslås att arvoden ska utgå till ordföranden med SEK 280 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 140 000 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 195 300 för ordföranden och SEK 55 300 för övriga ledamöter. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning skall inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ework.se.
Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.
Val av revisorer (punkt 11)
Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.
I kallelsen till årsstämma finns också följande förslag till beslut, som preciseras och motiveras i den kompletta kallelsen, vilken finns bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida:

· Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)
· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

  
För ytterligare information kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef
mobiltelefon: +46 706 65 65 17 E-post: zoran.covic@ework.se

Magnus Eriksson, CFO, vice vd, +46 8 50 60 55 06, +46 733 82 84 80
E-post magnus.eriksson@ework.se

   
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.