Pressmeddelande

Styrelsen i Ework föreslår utdelning om 2,00 kr per aktie

2020-12-18

Styrelsen i Ework Group AB (publ) föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2021.

Efter utvärdering under våren 2020 av sitt ursprungliga i bokslutskommunikén offentliggjorda utdelningsförslag om 4,50 SEK per aktie beslutade Eworks styrelse inför årsstämman den 4 juni 2020 att föreslå att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, dels av hänsyn till riktlinjerna för korttidsarbete och dels för att säkerställa fortsatt finansiell styrka för att kunna dra nytta av de möjligheter som öppnar sig i en svagare marknad.

Styrelsen har nu utvärderat bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan, genomförda åtgärder och de effekter detta fått för bolaget och bedömer att utdelning till aktieägarna är lämpligt.  Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 27 januari 2021 för att besluta om en utdelning om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2019.

Ework kommer att återbetala det stöd vid korttidsarbete kopplat till COVID-19 som bolaget mottagit under 2020.  Återbetalningen av stöd vid korttidsarbete kommer belasta resultatet under Q4 2020 med 4,3 MSEK.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer att lämnas i en separat kallelse när den formellt offentliggörs.  

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 klockan 14.05 CET.

Kort om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.