Pressmeddelande

Delårsrapport Januari - Juni 2012

2012-07-27

ANDRA KVARTALET 2012 JÄMFÖRT MED 2011
Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 877,2 MSEK (670,9).
Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 16,0 MSEK (14,7).
Orderingången uppgick till 1 090 MSEK (893) en ökning med 22 procent.
Resultatet efter skatt per aktie blev 0,71 SEK (0,65).
Under perioden tecknades nya ramavtal med bland andra Göteborgs Stad, Kriminalvårdsverket och Posten numera PostNord i Sverige och Danmark.

FÖRSTA HALVÅRET 2012 JÄMFÖRT MED 2011
Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 1 747,0 MSEK (1 281,2).
Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 30,0 MSEK (25,4).
Efterfrågan på eWorks tjänster var god. Fförsäljningsmixen innehöll en högre andel outsourcing- och övertagsaffärer vilket förklarar den lägre rörelsemarginalen.

Vd-ord
Första halvåret levde upp till våra förväntningar om fortsatt tillväxt med lönsamhet. Omsättningstillväxten var 31 procent jämfört med det mycket starka första halvåret 2011. För första gången översteg nettoomsättningen tre miljarder kronor på rullande fyra kvartal. Efterfrågeläget var relativt stabilt om än lite ryckigare än tidigare. Vi har inte noterat någon ytterligare avmattning efter den måttliga inbromsningen andra halvåret 2011.

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande den 27 juli 2012 klockan 08.00 (CET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se)

Ulf Henning, CFO
46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: 46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

Ladda ned
Release