Pressmeddelande

Bokslutskommuniké, januari - december 2013

2014-02-21

"Framgångarna för vår outsourcingaffär, ett lovande affärsläge i våra dotterbolag och utnämningen av min efterträdare Zoran Covic bådar gott för eWorks framtid."

Utdrag ur vd och koncernchef Claes Ruthbergs kommentar i bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2013 jämfört med 2012

· Nettoomsättningen ökade med 9,6 procent till 1 106,1 MSEK (1 009,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (18,3).
· Orderingången ökade med 21 procent och uppgick till 1 902,5 MSEK (1 571).
· Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,37 SEK (0,82).
· Zoran Covic utsågs till ny vd och koncernchef i eWork och tillträder den 17 mars 2014.
· eWork tecknade efter perioden ett betydande outsourcingavtal med Tieto. Under perioden tecknades förlängning av samarbetet med Sony Mobile Communication, nytt outsourcingavtal med Nasdaq OMX samt nya ramavtal med bland andra Försvarets materielverk.
· Besparingsåtgärder genomfördes under kvartalet med cirka 3 MSEK i engångskostnader.
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 2,50 SEK per aktie (2,50)

Helår 2013 jämfört med 2012

· Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent till 3 767,9 MSEK (3 525,1).
· Rörelseresultatet minskade till 42,8 MSEK (61,9).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,89 SEK (2,75).
· Standardaffären utvecklades negativt under året, till följd av avvaktande efterfrågan på marknaden med färre nytillsättningar av konsultuppdrag samt att ett större ramavtal löpte ut under året och inte förlängdes.
· eWork hade god efterfrågan på övertagsaffärer och samarbeten av outsourcingkaraktär, vilket möjliggjorde tillväxt trots avvaktade efterfrågan.
· Det lägre rörelseresultatet förklaras främst av att standardaffären minskat samt av initiala kostnader förenade med att utveckla outsourcingaffären.

För mer information, kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, 46 8 50 60 55 00, claes.ruthberg@ework.se
Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se