Pressmeddelande

Beslut från Eworks årsstämma 2 maj 2022

2022-05-02

Ework Group AB (publ) har idag den 2 maj 2022 hållit årsstämma som bland annat valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2021, och beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade även att utdelning om 5 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 5 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 4 maj 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 9 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex och omvalde Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén till styrelseledamöter. Dan Berlin hade inför årsstämman avböjt omval. Staffan Salén omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att 334 000 kronor ska utgå i arvode till styrelsens ordförande och 167 000 kronor vardera ska utgå i arvode till övriga styrelseledamöter.

Revisor

Stämman beslutade att till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2021

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2021.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Schreil, VD, mobiltelefon: +46 (0)70 794 58 83, E-post: karin.schreil@eworkgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 maj 2022 klockan 15.30 CET.

Om Ework Group

Ework Group AB (publ) ä̈r en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.