Pressmeddelande

Beslut från Eworks årsstämma den 24 april 2017

2017-04-24

Ework Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

UTDELNING
Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 4,00 kronor per aktie, med avstämningsdag för utdelning den 26 april 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2017.

STYRELSE OCH ARVODEN
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna: Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Mernosh Saatchi, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 306 000 samt till styrelsens övriga ledamöter SEK 153 000 vardera.

REVISION
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

INCITAMENTSPROGRAM
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram.

Stockholm den 24 april 2017

Ework Group AB (publ)

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17

Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80