Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari – december 2012

2013-02-14

"Fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på 2012 som i många avseenden var ett nytt rekordår för eWork. Vi levererade under året konsulttjänster för 3,5 miljarder kronor. I fjärde kvartalet hade vi för första gången ett enskilt kvartal med över en miljard kronor i omsättning , 3 150 konsulter på uppdrag och en orderingång över 1,5 miljarder kronor. Vi förstärkte därmed vår position som en av Nordens ledande konsultleverantörer."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET 2012 JÄMFÖRT MED 2011

· Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 1 009,2 MSEK (760,9).
· Rörelseresultatet uppgick till 18,3 MSEK (18,3).
· Orderingången uppgick till 1 571 MSEK (1 406) en ökning med 12 procent.
· Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,82 SEK (0,82).
· En ny koncernledning tillträdde som förstärkts med de affärsmässigt ansvariga verksamhetscheferna.
· Nya ramavtal tecknades med bland andra CSN och SPV i Sverige, Statens og Kommunernes Indkøbs Service i Danmark samt Statens vegvesen i Norge.
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 2,50 SEK per aktie (1,85).

HELÅR 2012 JÄMFÖRT MED 2011

· Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 3 525,1 MSEK (2 611,8).
· Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 61,9 MSEK (56,0).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 2,74 SEK (2,48).
· Efterfrågan på eWorks tjänster var god trots att efterfrågan på konsultmarknaden generellt planat ut.
· Försäljningsmixen innehöll en högre andel outsourcing- och övertagsaffärer vilket förklarar den lägre rörelsemarginalen.

För mer information, kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00
Magnus Eriksson, CFO, +46 733 82 84 80