Pressmeddelande

Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020: Fortsatt återhämtning i fjärde kvartalet

2021-02-10

”Vi rapporterar stolt ett fjärde kvartal med fortsatt återhämtning. Tack vare våra medarbetares insatser, kraftfulla kostnadsreduktioner och vårt digitala erbjudande har vi lyckats väl, trots den minskade efterfrågan vi såg under året.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 238 MSEK (3 543).
· Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (32,1).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 14,2 MSEK (28,3).
· Övriga rörelseintäkter och därmed resultatet har påverkats negativt med 4,3 MSEK efter beslut av styrelsen att återbetala mottaget permitteringsstöd kopplat till covid-19.
· Resultatet har belastats med 7,0 MSEK som har reserverats avseende en tidigare kommunicerad skattetvist i Norge, efter utslag från norska skattemyndigheter till bolagets nackdel. Bolaget överväger att överklaga beslutet.
· Orderingången uppgick till 6 047 MSEK (6 267).
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 SEK (1,26).

Helår 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 12 238 MSEK (12 621).
· Rörelseresultatet uppgick till 94,3 MSEK (107,9).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 84,9 MSEK (96,6).
· Även helårsresultatet belastas med 7,0 MSEK som reserverats i fjärde kvartalet avseende skattetvist i Norge.
· Orderingången uppgick till 16 888 MSEK (17 594).
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,02 SEK (4,37).
· Styrelsen föreslår utdelning om 4,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2020.

Händelser efter perioden

· En extra bolagsstämma den 27 januari fastställde utdelning om 2,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019 samt valde Frida Westerberg till ny ledamot i bolagets styrelse.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna bokslutskommuniké innehåller information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 10 februari 2021, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.