Pressmeddelande

Delårsrapport Januari – september 2011

2011-10-24

Utsikterna för konjunkturen diskuterades livligt under kvartalet men för eWork fortsatte den goda utvecklingen. Omsättning och resultat ökade kraftigt och vi tecknade en avsiktsförklaring med Sony Ericsson som innebär vårt hittills största åtagande.

TREDJE KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 569,8 MSEK (425,7).
· Rörelseresultatet ökade med 71 procent till 12,3 MSEK (7,2).
· Orderingången uppgick till 559 (395) MSEK, en ökning med 42 procent.
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,54 SEK (0,36).
· En avsiktsförklaring tecknades med Sony Ericsson innebärande att eWork tar över en konsultleverans motsvarande 20 procent av eWorks omsättning från och med kommande årsskifte.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 1 850,9 MSEK (1 325,7).
· Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 37,7 MSEK (24,0).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,66 SEK (1,13).

För mer information , kontakta :
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
+46 8 50 60 55 00
Ulf Henning, CFO
+46 8 50 60 55 00, +46 70 555 35 45

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 oktober 2011 klockan 15.00 (CET).


Ladda ned
wkr0005.pdf