Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EWORK GROUP AB (PUBL)

2022-03-29

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587–8708 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, 7 tr. 111 21 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30. Bolaget vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen. Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning kan därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på www.eworkgroup.com.

Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 2 maj 2022 så snart stämman har hållits.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 22 april 2022; och
ii. senast tisdagen den 26 april 2022 anmäla sig skriftligen till Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan 08.00-17.00, eller per e-post
arsstamma22@eworkgroup.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 april 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 april 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.eworkgroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1.        Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en (1) eller två (2) justerare;
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigt sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Godkännande av ersättningsrapport;
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Magnus Berglind, representerande eget innehav och via kapitalförsäkring, Jonas Backman, representerande Protector Forsikring ASA, och Staffan Salén, representerande Investment AB Arawak, föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2021 med ett kontant belopp om 5 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen onsdagen den 4 maj 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 9 maj 2022.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex (6) styrelseledamöter utses.
Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår till ordföranden med 334 000 SEK samt till styrelsens övriga ledamöter med 167 000 SEK. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén som ordinarie styrelseledamöter. Dan Berlin har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Staffan Salén. 

Valberedningen föreslår vidare i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 239 675 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 17 239 675 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.eworkgroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm i mars 2022
Styrelsen

Om Ework Group

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 12 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.