Pressmeddelande

Eworkbarometern 2017: Rekordoptimism hos IT- och teknikkonsulter

2017-05-23

Högkonjunkturen för IT/telekom- och teknikkonsulter har förstärkts ytterligare. Närmare 90 procent av konsulterna rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning. 45 procent har också höjt sina arvoden det senaste året, visar Eworkbarometern för 2017.

”Optimismen bland konsulterna är rekordhög. Så stor framtidstro har vi inte noterat under de elva år som vi har gjort undersökningen. Marknaden går på högvarv. Dessutom räknar över 92 procent med att efterfrågan kommer att hålla i sig eller öka det närmaste året”, säger Zoran Covic VD för Ework Group.

Eworkbarometern mäter efterfrågan och prisutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling sedan 2007 och är den största i sitt slag.

Av svaren framgår att 89 procent har oförändrad eller ökad beläggning jämfört med för ett år sedan. I förra Eworkbarometern från september 2016 var denna siffra 83 procent. Endast 11 procent redovisar minskad beläggning.

”Att beläggningsgraden fortsätter att öka är ytterligare ett bevis på det stora behov av kompetenta konsulter som finns hos företag och organisationer”, säger Zoran Covic.

Optimismen bland IT- och teknikkonsulterna om den närmaste framtiden har ökat ytterligare sedan förra mätningen. Hela 54 procent tror att marknaden för konsulttjänster kommer att växa under de kommande tolv månaderna. Bara 7,7 procent tror på en sämre marknad. 

När frågan begränsas till det egna konsultområdet är optimismen ännu större. 61 procent tror på en ökad efterfrågan av deras tjänster, medan endast 6,3 procent tror på en minskad marknad. Motsvarande siffror hösten 2016 var 60 respektive 7,4 procent.

Eworkbarometern pekar också på fortsatt stigande konsultpriser. 45 procent av de tillfrågade har höjt sina timpriser under det senaste året och 68 procent under de senaste två åren. Genomsnittspriset ligger nu på 919 SEK per timme.*

Högst genomsnittspris redovisar de norska konsulterna, 1 094 SEK per timme (+0,7 procent), följt av de danska med 994 SEK per timme (+0,6 procent). De svenska konsulterna kommer på tredje plats med ett genomsnittligt timpris på 894 SEK (+0,5 procent). Lägst är timpriset bland finska konsulter, 795 SEK (+0,2 procent).

”Att nästan varannan konsult, oavsett marknad, har lyckats höja sina arvoden visar verkligen hur stark konjunkturen är i konsultbranschen.”, säger Zoran Covic.

Samtidigt har konkurrensen från utländska aktörer minskat. 65 procent uppger att de inte har mött konkurrens utlandet, jämfört med 60 procent i höstas. Bara 11 procent säger sig ha mött utländska konkurrenter vid flera tillfällen och 24 procent vid enstaka tillfällen. 32 procent tror dock att konkurrensen kommer att öka under det närmsta året, vilket kan jämföras med 34 procent i höstas. Även den inhemska konkurrensen spås öka framöver.

”Allt färre upplever en konkurrens från utländska konsulter. Marknaden har stabiliserats och med tanke på resultaten i stort är det en sund konkurrenssituation som råder”, säger Zoran Covic.

Eworkbarometern 2017 bygger på svar från 3 770 konsulter och konsultchefer i Norden varav 75 procent är svenska. Av de respondenterna är 53 procent verksamma inom IT/Telekom, 22 procent verksamhetsutveckling, 13 procent teknik och 12 procent övriga. Se grafik nedan. Den fullständiga undersökningen finns på: barometer.eworkgroup.com

*Lokala valutor är omräknade mot den genomsnittliga eurokursen 2016 samt 2015, vilket medför valutaeffekter på aggregerad nivå. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com