Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2013 i eWork Scandinavia AB (publ)

2013-03-25

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm.

Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Sven Hagströmer och Staffan Salén, föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2012 sker med 2,50 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2013. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)
Valberedningen, representerande cirka 60 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Clas Ruthberg, Anna Storåkers och Erik Törnberg.

Vidare föreslås att SEK 84 700 kronor ska utgå i arvode till respektive styrelseledamot. Detta innebär ett per ledamot ökat arvode jämfört med föregående år med 1 700 kronor eller 2,0 procent. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning skall inte erhålla
styrelsearvode, vare sig i moderbolaget eller i dotterbolag. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ework.se.

Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Val av revisorer (punkt 11)
Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

I kallelsen till årsstämma finns också följande förslag till beslut, som preciseras och motiveras i den kompletta kallelsen, vilken finns bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida:

· Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)
· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
· Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

För mer information, kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80