Pressmeddelande

Beslut från eWorks årsstämma den 22 april 2015

2015-04-22

eWork Scandinavia AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

UTDELNING
Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 4,50 kronor per aktie, med avstämningsdag för utdelning den 24 april 2015. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 29 april 2015.

STYRELSE OCH ARVODEN
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna: Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Claes Ruthberg, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 288 400 samt till styrelsens övriga ledamöter SEK 144 200 vardera.

REVISION
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att inrätta en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 22 april 2015

eWork Scandinavia AB (publ)

.

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vvd/CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

Ladda ned
Release