Rapporter

Delårsrapport, januari - juni 2013

2013-07-26

"eWork nådde en viktig milstolpe i kvartalet då vi tecknade vårt andra riktigt stora outsourcingavtal, denna gång med TetraPak. Vi visar åter att vi är den starkaste leverantören på marknaden med ett fungerande outsourcingkoncept för hela Norden. Samtidigt är affären ett genombrott inom segmentet teknikkonsulter."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef.

ANDRA KVARTALET 2013 JÄMFÖRT MED 2012

• Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 931,8 MSEK (877,2).

• Rörelseresultatet sjönk med 22 procent till 12,5 MSEK (16,0).

• Orderingången ökade med 12 procent och uppgick till 1 226 MSEK (1 090).

• Resultatet efter skatt per aktie blev 0,55 SEK (0,71), samma belopp före och efter utspädning.

• Marknaden var fortsatt avvaktande vilket påverkade antalet löpande konsulttillsättningar negativt. Intresset var dock stort för konsoliderande affärer och outsourcing.

• Ett avtal av outsourcingkaraktär tecknades med TetraPak, vilket väntas komma att motsvara mer än 10 procent av koncernens nettoomsättning.

• Avtalet med TetraPak avser främst teknikkonsulter vilket i sig innebär ett genombrott för eWork i detta segment.

FÖRSTA HALVÅRET 2013 JÄMFÖRT MED 2012

• Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 886,0 MSEK (1 747,0).

• Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 27,3 MSEK (30,0).

• eWork bedöms ha tagit marknadsandelar på en allmänt avvaktande marknad. Försäljningsmixen innehöll en högre andel outsourcing- och övertagsaffärer vilket förklarar den lägre rörelsemarginalen.

För mer information, kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef, 46 8 50 60 55 00, claes.ruthberg@ework.se
Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

Under rapportdagen, vänligen kontakta i första hand Magnus Eriksson.