Rapporter

Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019: Fortsatt god tillväxt och satsningar på digitalisering

2020-02-13

"Vi stängde årets sista kvartal med fortsatt god tillväxt. Etableringen av vår digitala affär bidrog till att ytterligare stärka vår marknadsposition."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén

Fjärde kvartalet 2019 jämfört med 2018

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 3 543 MSEK (3 172).
· Rörelseresultatet för perioden var 32,1 MSEK (38,9).
· Resultatminskningen beror främst på kostnader för satsningar på vår digitala plattform, som påverkat rörelseresultatet med –13,0 MSEK (–3,0).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 28,3 MSEK (37,1).
· Orderingången uppgick till 6 267 MSEK (5 776), en ökning med 9 procent.
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,26 SEK (1,73).
· Norge uppvisade kraftig tillväxt och ökad lönsamhet. Finland återgick till tillväxt med god lönsamhet och Polen utvecklades fortsatt positivt.

Helår 2019 jämfört med 2018

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 12 621 MSEK (11 036).
· Rörelseresultatet för perioden ökade med 1 procent till 107,9 MSEK (106,5).
· Den digitala satsningen har påverkat rörelseresultatet med –37,7 MSEK (–17,1)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 96,6 MSEK (101,7).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 4,37 SEK (4,58).
· Orderingången uppgick till 17 594 MSEK (15 796), en ökning med 11 procent.
· Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en oförändrad utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,50).

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 13 februari 2020, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.