Rapporter

Delårsrapport Januari – Juni 2009

2009-08-10

• Något minskad omsättning jämfört med föregående år
• Minskad efterfrågan från kunder särskilt i konjunkturkänsliga branscher
• Flera nya ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader


DELÅRSPERIOD (JANUARI – JUNI 2009)
• Nettoomsättningen uppgick till 902,3 (934,8) MSEK
• Rörelseresultatet blev 9,9 (22,8) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (17,1) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,5 (13,1) MSEK
• Rörelsemarginalen var 1,1 (2,4) procent
• Vinst efter skatt per aktie 0,48 (1,03) SEK


RAPPORTPERIODEN (APRIL – JUNI 2009)
• Nettoomsättningen uppgick till 429,2 (489,8) MSEK
• Rörelseresultatet blev 3,9 (10,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (8,4) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,0 (-5,5) MSEK
• Rörelsemarginalen var 0,9 (2,2) procent
• Vinst efter skatt per aktie 0,19 (0,51) SEK

Ladda ned
wkr0011.pdf