Rapporter

Bokslutskommuniké januari 2009 - december 2009

2010-02-22

Fjärde kvartalet 2009

• Omsättningen minskade med 22,1 procent jämfört med föregående år

• Den kvartalsvis negativa resultattrenden under året bröts under fjärde kvartalet

• Prispress och fortsatt svag efterfrågan från kunder i särskilt konjunkturkänsliga branscher

• Flera ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader

• Resultat efter skatt per aktie blev 0,27 (0,31) SEKHelåret, januari - december 2009

• Något minskad omsättning jämfört med föregående år

• Prispress och minskad efterfrågan från kunder i särskilt konjunkturkänsliga branscher varav ett fåtal
större stod för en betydande del av volymnedgången för eWork

• God nykundsförsäljning. Flera ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på
eWorks fyra nationella, nordiska marknader

• Två besparingsprogram har genomförts vilket belastar årets resultat med 6,2 MSEK
Besparingsprogrammen kommer sammanlagt sänka kostnaderna under 2010 med drygt 20 MSEK jämfört med 2009.

• Resultat efter skatt per aktie blev 0,71 (1,79) SEK

• Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 0,75 SEK (1,10)

Den 18 februari 2010, togs eWorkaktien upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm.För mer information kontakta:
Claes Ruthberg, koncernchef och vd, +46 8 50 60 55 00
Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83
Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

Ladda ned
wkr0011.pdf