Rapporter

Bokslutskommuniké, januari – december 2015

2016-02-18

”eWork avslutade 2015 med ett starkt fjärde kvartal. Omsättningen växte med 25 procent och resultatet steg 41 procent. Vi levererade konsulttjänster för över sex miljarder kronor under året och i Sverige är vi nu enligt branschanalytiker officiellt störst inom IT. Vi summerar ett mycket bra år för eWork.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2015 jämfört med 2014

•  Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 741 MSEK (1 389).

•  Rörelseresultatet steg med 41 procent till 22,0 MSEK (15,6).

•  Orderingången uppgick till 2 949 MSEK (2 740), en ökning med 8 procent. Den procentuella jämförelsen görs mot ett ovanligt starkt kvartal 2014. Orderingången är i linje med bolagets förväntningar om fortsatt god tillväxt 2016.

•  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 0,88 SEK (0,77).

Efter rapportperiodens utgång beslutade styrelsen att anta nya finansiella mål för verksamheten under perioden 2016-2020:

• eWork ska ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 20 procent.

• Vinsten per aktie ska i genomsnitt öka med 20 procent per år.

Helår 2015 jämfört med 2014

•  Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 6 089 MSEK (4 714).

•  Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 78,4 MSEK (52,3).

•  Resultatet per aktie efter utspädning blev 3,48 SEK (2,43).

•  Konsultmarknaden var stark hela året, efterfrågan på eWorks tjänster växte och eWork stärkte sin marknadsposition på samtliga marknader.

•  eWork rankades under året som den största IT-konsultleverantören i Sverige av analysföretaget Radar.

•  Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 3,25 kronor per aktie (2,50). Till ordinarie utdelning lades förra året även en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.ework.se

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vvd/CFO, (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se