Rapporter

Delårsrapport, januari – mars 2018: Ework inleder året enligt plan

2018-04-24

”Eworks utveckling under första kvartalet innebar lägre omsättningstillväxt, rörelseresultat och orderingång jämfört med föregående år. Utvecklingen följer våra förväntningar och planer, och jämförelsen görs med ett mycket starkt Q1 2017.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017

· Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 623 MSEK (2 389).
· Rörelseresultat minskade med 18 procent till 22,5 MSEK (27,4).
· Orderingången minskade med 5 procent till 3 301 MSEK (3 475).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 0,97 SEK (1,21).
· Konsultmarknaden var fortsatt stark men med lägre tillväxttakt framför allt på Eworks marknader utanför Sverige. Orderingången jämförs med ett exceptionellt starkt första kvartal 2017. Kalendereffekt och engångskostnader påverkar resultatet.
· De utsikter för 2018 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2017 ligger fast.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com   

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Information i denna delårsrapport är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 april 2018, klockan 10.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.