Rapporter

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2020: Nedgång i marknaden – möjligheter skapas på sikt

2020-04-29

"En stark inledning på kvartalet vändes till en tydlig nedgång mot slutet. Etableringen av vår digitala affär har bidragit till att vi möter nedgången ur en styrkeposition. Tidigare erfarenheter visar att Eworks tjänster står sig väl i lågkonjunktur. Även denna gång kan möjligheter öppnas för oss att förstärka vår position ytterligare."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2020 jämfört med 2019

· Nettoomsättningen ökade 9 procent till 3 413 MSEK (3 128).

· Rörelseresultat ökade 8 procent till 28,5 MSEK (26,4).

· Resultat efter finansiella poster ökade 13 procent till 27,5 MSEK (24,4).

· Orderingången ökade 13 procent till 4 426 MSEK (3 909).

· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,10), en ökning med 18 procent.

· Eworks verksamhet fortsatte att utvecklas väl fram till andra halvan av mars, då den globala Covid-19-pandemin medförde en minskad affärsaktivitet från kunderna som inverkade negativt på intäkterna. Den minskade affärsaktiviteten fortsatte efter perioden men omfattningen av dess effekter är ännu inte möjlig att överblicka.

· Resultatet har planenligt belastats med kostnader för slutfasen av Eworks fleråriga digitaliseringsprojekt. Ny funktionalitet lades till, ett konsultgränssnitt av den digitala plattformen började lanseras och plattformen fortsatte implementeras hos allt fler kunder.

· Ework beslutade att från och med 1 april inleda korttidspermitteringar i enlighet med gällande riktlinjer från myndigheter för att i viss mån parera den minskade affärsaktivitet hos kunderna. Efter periodens slut har ytterligare åtgärder för kostnadsbesparingar vidtagits.

· Ework beslutade att flytta fram årsstämman till den 4 juni. Efter periodens slut beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, dels av hänsyn till riktlinjerna för permitteringsstöd, dels för att säkerställa fortsatt finansiell styrka för att kunna dra nytta av de möjligheter som öppnar sig i en svagare marknad.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 april 2020, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.