Rapporter

Delårsrapport Januari - Mars 2009

2009-05-11

- Fortsatt tillväxt under Q1 men tillväxttakten avtar jämfört med 2008.
- Nettoomsättningen ökade med 6,3 procent jämfört med 2008.
- Fortsatt kraftig prispress från bolagets kunder.
- Flera viktiga ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader.

DELÅRSPERIOD (JANUARI MARS 2009)
- Nettoomsättningen ökade till 473,1 (445,0) MSEK
- Rörelseresultatet minskade till 6,0 (12,1) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 4,8 (8,7) MSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,5 (19,1) MSEK
- Rörelsemarginalen försämrades till 1,3 (2,7) procent
- Vinst efter skatt per aktie 0,29 (0,57) SEK


För mer information kontakta
Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00
eller
Sofie König, informationschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83
eller
Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

Ladda ned
wkr0003.pdf