Rapporter

Delårsrapport, januari – juni 2018: Stark orderingång och ökad tillväxt

2018-07-19

”Ework fortsatte under andra kvartalet att utvecklas enligt plan. Omsättning och orderingång visade åter god tillväxt och rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Tillväxten drivs av en fortsatt mycket stark kundefterfrågan. Vi har nått slutfasen av en investeringsfas som vi förväntar oss successivt ska bidra positivt till resultatutvecklingen.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2018 jämfört med 2017

• Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 2 871 MSEK (2 389).

• Rörelseresultatet för perioden ökade med 8 procent till 26,8 MSEK (24,9).

• Orderingången ökade med 33 procent och uppgick till 4 329 MSEK (3 248).

• Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,15 SEK (1,12).

• Konsultmarknaden var fortsatt stark med god efterfrågan på konsulter inom i stort sett alla kunskapsområden där Ework är verksamt.

• De utsikter för 2018 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2017 ligger fast.

Första halvåret 2018 jämfört med 2017

• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 5 494 MSEK (4 778).

• Rörelseresultatet för första halvåret var 49,3 MSEK (52,3).

• Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 SEK (2,33).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com    

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, 08-50 92 21 06, +46 706 65 65 17

Magnus Eriksson, vice vd och CFO, 08-50 92 21 06, +46 733 82 84 80

Om Ework Group

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 9 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 juli 2018, klockan 13.00 (CET) genom ovanstående ledande befattningshavares försorg.