Valberedning

Eworks årsstämma kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019 i Stockholm. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2018 har valberedningen utsetts inför årsstämman 2019.


I valberedningen ingår:

  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund
  • Staffan Salén, utsedd av Salénia AB


Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.


Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.


Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com eller per brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till arsstamma19@eworkgroup.com senast den 6 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.