Valberedning

Ework Group ABs valberedning

Eworks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021 i Stockholm. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2020 har valberedningen utsetts inför årsstämman 2021. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken per den 30 september 2020.

I valberedningen ingår:

  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Instruktion för valberedningen beslutad 2020 och gällande för valberedningen inför årsstämman 2021 hittar du här.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com eller per brev till Ework Group AB, att:Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 1 februari 2021.