Valberedning

Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2022

Eworks årsstämma kommer att hållas måndagen den 2 maj 2022 i Stockholm. Valberedningen är utsedd i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2020. Instruktion för valberedningen beslutad 2020 och gällande för valberedningen inför årsstämman 2022 hittar du här.

I valberedningen ingår:

  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com eller per brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 1 februari 2022.