Workstyles & mjuka värden

Vad är Workstyles?

Idag lägger man ner mycket arbete när man anställer: man gör tester och tittar mycket på om personen kommer att fungera i organisationen, om man delar kulturella värden, om och hur man kommer att få ut det bästa av kandidaten sett till vilket företag man är och vad rollen innebär och ställer för krav. Man har då det gäller fast anställda kommit fram till att en cv har en låg korrelation till att förutse en persons prestation, och man tittar alltså mycket på de mjuka värden och inte bara på vilken bakgrund personen har.


Varför gör man inte det när man anlitar konsulter?

Vi på Ework har därför sett över hur man kan arbeta för att ta hänsyn till inte bara både hårda värden utan även det viktigaste, de mjuka värdena.

 

Workstyles är alltså: ett verktyg för en samlad bedömning av en konsults drivkrafter och förmågor.

 

Mjuka värden (soft skills)

Det traditionella sättet att se på en konsult är att alltför ensidigt fokusera på personens utbildning och erfarenhet. Dessvärre har en traditionell CV visat sig ha en låg korrelation till att förutse en persons faktiska prestation då den bortser från viktiga fundament.


Alla – du, jag, din chef - har en unik personlighet och en egen arbetsstil, det vi i dagligt tal brukar referera till som ”mjuka värden”, eller "Soft Skills". Det är dessa mjuka värden som bland annat bestämmer hur vi tar till oss information, löser problem, fungerar i en social kontext etc. Men framför allt så påverkar de mjuka värdena hur väl vi kommer att fungera i en roll och lösa våra arbetsuppgifter: det korrelerar med andra ord på ett helt annat sätt än hårda värden till hur väl en person kommer att prestera och därmed vad vi i slutändan får ut av konsulten.


För att skapa oss en mer heltäckande och rättvisande bild av hur väl en person kommer att prestera och lyckas i sin roll måste vi alltså komplettera dagens beslutsunderlag och utöka detta med mjuka värden.


Hur får vi då fram dessa mjuka värden? Jo, genom att i hela förfrågningsprocessen följa en metod som strukturerat identifierar, söker och finner dessa värden och därefter redovisar dem på ett mätbart och lättöverskådligt sätt.

 

Beprövad Modell

Workstyles är inget vi på Ework själva hittat på. Tvärtom, det är en beprövad modell som under decennier arbetas fram av forskare, myndigheter och företag och som idag används över hela världen.


I grunden består det av 17 stycken fördefinierade beskrivningar av arbetsrelaterade beteenden och förmågor som kan appliceras på olika typer av roller.
De här förmågorna kan exempelvis vara samarbetsförmåga, initiativförmåga, ledarskap eller ödmjukhet (bilder på förmågor).


Varje roll får sedan de sex förmågor som anses vara viktigast för att man ska lyckas i sitt uppdrag och graderas därefter på en skala från ett till sex beroende på hur stor vikt man lägger vid just det beteendet eller förmågan.

 

Anpassad ”Workstyles-profil”

För det här har Ework ett bibliotek med färdiga mallar för olika roller som vi baserar på forskning inom arbetspsykologi, men självklart går det även bra att manuellt konfigurera dessa om du som uppdragsgivare skulle önska det.


Ework kommer sedan att strukturerat genom i hela processen följa en metod som finner dessa förmågor hos konsulterna och därefter på ett lättöverskådligt sätt redovisa dem som värden i förhållande till kraven i uppdragsförfrågan. De mest tillförlitliga resultaten får man av tester, men vi kan även använda oss av strukturerade intervjuer med frågor framtagna för att få fram värden på olika Workstyles då vi talar med konsulten. Andra sätt kan även vara att ”översätta” redan gjorda tester till Workstyles, det fungerar exempelvis på Myers-Briggs (MBTI).


För närvarande görs Workstyles-bedömningarna på konsulterna i samband med att vi får en förfrågan, men eftersom vi kontinuerligt bygger på vår databas kommer de allra flesta konsulter i ett längre perspektiv att ha sina resultat ”klara”/ tillgängliga när de söker uppdrag via Ework.


Det är dessutom GDPR-compliant då konsulterna har godkänt att vi sparar och använder resultaten.

 

En del av helheten

Självklart är inte Workstyles svaret på alla utmaningar man som kund ställs inför när man ska hitta den rätte konsulten. Men vi ser att det händer något när man strukturerat börjar arbeta med de här frågorna. Helt plötsligt får man en medvetenhet om den pamflett av parametrar som påverkar hur väl någon lyckas i sitt arbete och man börjar omedvetet, eller medvetet, att bredda sitt synsätt och sitt tankemönster.


Bara att lyfta frågan och börja tänka i de här banorna förbättrar förfrågningsunderlaget och hur man utvärderar en konsult!


Att ta hänsyn till mjuka värden är egentligen inget nytt för Ework, våra Sourcing Parnters har alltid vägt in det, särskilt med kunder där vi har en lång relation. Varför det? Jo, ju bättre förståelse vi har för vår kund, desto bättre förstår vi vilken typ av konsult som fungerar i den miljön. Därför har vi alltid en bättre leverans på kunder vi känner väl – vi tar med mjuka värden redan från start!

Vad som är nytt nu är att vi nu gör det hela strukturerat enligt en utarbetad metod.

 

Effekten av Workstyles

Eftersom vi nu inte bara tittar på kunskap och kompetens, utan även tar hänsyn till hur konsulten fungerar och vad som driver denne så ger det oss (och dig) ett betydligt större kandidatunderlag som dessutom är mer träffsäkert. Du får en solid grund att basera ditt val på. Dessutom ökar sannolikheten dramatiskt att konsulten trivs och vill stanna i sin roll.


Tillsammans med Eworks befintliga matchningsmetodik där vi med aktiv search manuellt letar konsulter, samt vår erfarenhet och kunskap om konsultmarknaden, kan vi erbjuda dig ett helhetskoncept som vi är ensamma om på den svenska marknaden.


För dig som uppdragsgivare innebär det här att du får en effektivare konsulthantering och framför allt, ännu bättre matchade konsulter!

 


Framtidssäkrad matchningsmetodik ger:

  • Bättre anpassade kravställningar

  • Större kandidatunderlag

  • Helhetsbild av konsultens kompetens, drivkrafter & förmågor

  • Bättre matchade konsulter

  • Effektivare konsulthantering

  • Konsulter som trivs och stannar

 

I korthet: konsulter med bäst möjliga förutsättningar att lyckas i sina roller!


Kontakt


"Soft Skills"
- the New Talk of the Town

LÄS BLOGGINLÄGGET

 


What Are The Top 10 Soft Skills
For The Future Of Work?

LÄS ARTIKELN