Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Ework Group Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021

 

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej Ework Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Ework Polska”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Spółka jest obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1, ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT.
Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020 r.), ze szczególnym uwzględnieniem pkt 6.1. tego dokumentu, który odnosi się do strategii podatkowej.

 

Pobierz dokument:
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Ework Group Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021