hero-card-screen-half 624x726 Vector light blue

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.

Ework Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget levererar konsulttjänster inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan februari 2010.

Ramverk för bolagsstyrning

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i regelverket för OMX Stockholm vid Nasdaq, där bolagets aktier handlas. Ework tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapporter

 

Årstämma 2024

Ework Group ABs årsstämma 2024 hölls torsdagen den 2 maj 2024 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Förslag från valberedningen och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Info om val av ny styrelseledamot 

Styrelsens yttrande enligt 18:4 ABL och 19:22 ABL (inklusive vinstutdelningsförslag)

Ersättningsrapport 2023

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Protokoll Årstämma 2024

 

Arkiv tidigare årsstämmor

 

Om bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Ework. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud.

Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Eworks ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen annonseras i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar samt publiceras på bolagets webbplats www.eworkgroup.com.

Karin Schreil

 

 

Ledningsgruppen och styrelsen 

Träffa Ework Groups ledningsgrupp och styrelse.

Lär känna oss →

annual_report_2023_sv
Årsrapporter

Utforska Ework Groups årsrapporter.

LÄS MER →

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut.

Valberedningen i Ework utses av de tre största ägarna. Med avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.3 samt 2.4 har två av valberedningens ledamöter, dvs en majoritet, utgjorts av styrelseledamöter, en styrelseledamot har därutöver fungerat som valberedningens ordförande och båda dessa ledamöter är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Motivet för detta har varit att Ework är ett bolag i kraftig tillväxt vars framgång har dragit nytta av ett starkt entreprenöriellt engagemang från dess grundare och huvudägare.

I enlighet med detta har en valberedning utsetts, som består av:

  • Magnus Berglind, ordförande med eget innehav och innehav via kapitalförsäkring
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestående av Staffan Salén, Magnus Berglind och Frida Westerberg har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. CHRO är föredragande, men deltar inte i frågor som innefattar CHRO-rollen.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår:

  • att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen
  • att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning
  • att förbereda och utvärdera Eworks incitamentsprogram.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestående av Staffan Salén, Magnus Berglind och Erik Åfors har under 2022 haft två möten. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Eworks  finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.


I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

  • bereda och kvalitetssäkra finansiella rapporterna
  • övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen, avseende den finansiella rapporteringen
  • övervaka den externa revisionen och utvärdera de externa revisorernas arbete
  • utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.